en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR081 Αμβρακικός Κόλπος
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, A4iii, B1i, B2, C1, C2, C3, C4, C6
Συντεταγμένες: 39o 0' B 21o 0' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 0-450 μέτρα
Εμβαδόν: 250,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Ο βόρειος τομέας της περιοχής σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρο και Άραχθο. Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες (Phragmites), υγρολίβαδα, ιλύπεδα, και απομεινάρια παραποτάμιου δάσους. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Θαλάσσιες περιοχές (5%: Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (70%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Βάλτοι, μεταβατικά τέλματα και πηγές, Ποτάμια και ρέματα, Αλμυροί βάλτοι, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (25%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (70%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (5%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (70%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
105.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό και Βάλτος Ροδιάς). 236.490 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Αμβρακικός Κόλπος).
230,040 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ(GR2110004)


Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για διαχειμάζουσες πάπιες και χήνες, αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα αρπακτικά και μεταναστευτικά παρυδάτια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (ξεχειμωνιάζει), Haliaeetus alibicilla (ξεχειμωνιάζει), Aquila heliaca (μη-αναπαραγόμενο), Falco naumanni (μετανάστευση), Gallinago media (μετανάστευση).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Anas penelope Σφυριχτάρι χειμώνας 1996 20000 50000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια χειμώνας 1996 7000 26000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Anas acuta Ψαλίδα χειμώνας 1996 8000 15000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Anas crecca Κιρκίρι χειμώνας 1996 8000 30000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Aythya ferina Γκισάρι χειμώνας 1996 5000 22000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Aythya nyroca Βαλτόπαπια αναπαράγεται 1996 25 100 άγνωστη A1, B2, C1, C6
Fulica atra Φαλαρίδα χειμώνας 1996 20000 47000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Numenius tenuirostris Λεπτομύτα μετανάστευση 0 Σπάνιο άγνωστη A1, C1
Tringa totanus Κοκκινοσκέλης χειμώνας 1996 800 2300 άγνωστη B1i, C3
Calidris minuta Νανοσκαλίδρα μετανάστευση 1996 3000 8000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Calidris ferruginea Δρεπανοσκαλίδρα μετανάστευση 1996 2000 6000 άγνωστη A4i, B1i, C3
Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται 1996 8 30 άγνωστη B2, C6
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος αναπαράγεται 1996 8 12 άγνωστη B1i, C3
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς αναπαράγεται 1996 220 360 άγνωστη A4i, B1i, C2
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής επιδημητικό 1996 300 400 άγνωστη A4i, B1i, B2, C3
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής χειμώνας 1996 600 2500 άγνωστη A4i, B1i, C3
Glareola pratincola Νεροχελίδονο αναπαράγεται 1996 100 160 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Sterna nilotica Γελογλάρονο αναπαράγεται 1996 80 120 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο επιδημητικό 1996 45 90 άγνωστη C2
Sterna albifrons Νανογλάρονο αναπαράγεται 1996 400 550 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο αναπαράγεται 1997 5 6 καλή B2, C6
Aquila clanga Στικταετός χειμώνας 1996 3 4 άγνωστη A1, C1
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι χειμώνας 1996 900 2200 άγνωστη A4i, B1i, C3
Phalacrocorax carbo Κορμοράνος χειμώνας 1996 1200 1800 άγνωστη B1i, C3
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς μετανάστευση 1996 800 1500 άγνωστη A4i, B1i, C2
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς αναπαράγεται 1996 130 200 άγνωστη A4i, B1i, C2
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς αναπαράγεται 1996 80 150 άγνωστη A4i, B1i, B2, C2, C6
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας αναπαράγεται 1996 50 100 άγνωστη B2, C6
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς αναπαράγεται 1996 30 60 άγνωστη C2, C6
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα μετανάστευση 1996 400 1200 άγνωστη A4i, B1i, C2
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα αναπαράγεται 1996 6 10 άγνωστη B2, C6
Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος επιδημητικό 1996 45 50 άγνωστη A1, A4i, B1i, B2, C1, C2, C6
Ciconia ciconia Πελαργός αναπαράγεται 1996 70 80 άγνωστη C6
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Η περιοχή απειλείται από τα σχέδια διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τις εργασίες για την αύξηση της ιχθυοπαραγωγής στις λιμνοθάλασσες, την εντατική γεωργία, το κυνήγι, και την αστική και βιομηχανική επέκταση. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (μέτρια), εκβαθύνσεις και δημιουργία καναλιών (υψηλή), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (μέτρια), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), βιομηχανική αστική ανάπτυξη (υψηλή), ανάπτυξη σε υποδομές (άγνωστη), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr