search

το κείμενο είναι διαθέσιμο και σε .pdf

ΕΔΩ

H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (εφεξής «Το Σωματείο»), ως περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση που καταστατικό σκοπό έχει την προστασία των άγριων πτηνών και των βιοτόπων τους, αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στο περιβάλλον και στη χρήση του πλανήτη από τις μέλλουσες γενεές, σύμφωνα και με τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  Το Σωματείο αναγνωρίζει ότι, αν και η δράση αυτού αποσκοπεί στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, ενδέχεται ωστόσο να επιδρά και επιβαρυντικά στο περιβάλλον. Ζητούμενο για το Σωματείο και κεντρικός άξονας της εν γένει περιβαλλοντικής πολιτικής του είναι η τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς του και η στήριξη των προσπαθειών για το μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόων, το Σωματείο είναι προσανατολισμένο στη λήψη μέτρων για τη βιώσιμη χρήση των πόρων του πλανήτη και τη συμμετοχή στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, αγαθών και υπηρεσιών. Απαραίτητο βήμα για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί η άμεση ένταξη τους στον στρατηγικό προγραμματισμό του Σωματείου και η υιοθέτησή τους ως αναπόσπαστο κομμάτι των πρακτικών και των δράσεων μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Σωματείου αποτελεί η διαρκής βελτίωση της πολιτικής αυτής και η βελτιστοποίηση των πρακτικών που εφαρμόζουμε για την επίτευξή των στόχων της.

Τέλος, ως κομμάτι της προσπάθειάς μας για έναν πλανήτη που θα λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας, θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και τους εθελοντές μας ώστε να τις ακολουθήσουν.

Ανάληψη Ευθύνης παρακολούθησης της εφαρμογής

Η Διεύθυνση του Σωματείου ορίζεται υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της αειφορικής πολιτικής του Σωματείου και τη συνεχή αναθεώρηση και επικαιροποίηση των στόχων του. Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη και οι εθελοντές οφείλουν να φροντίζουν, καθείς στον τομέα εργασίας του, για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη εφαρμογή της πολιτικής.

 

Η Ορνιθολογική δεσμεύεται να ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης

 1. Υλικά και Συσκευασία

Χαρτί

 • Το Σωματείο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί, όπου αυτό είναι δυνατόν.
 • Εκεί όπου η χρήση πρωτογενούς χαρτιού κρίνεται αναγκαία, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην προμήθεια πιστοποιημένου FSC (Forest Stewardship Council) χαρτιού και τα παραληφθέντα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τις σχετικές διαπιστεύσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, οι προμηθευτές θα καλούνται να επιδείξουν τους τρόπους με τους οποίους κινούνται προς την εξασφάλιση χαρτοπολτού πιστοποιημένου από την FSC ή ανακυκλωμένου χαρτοπολτού.

Ξυλεία και προϊόντα ξύλου.

 • Το Σωματείο προκρίνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενου ή ανακυκλωμένου ξύλου και προϊόντων αυτού, σε σχέση με την προμήθεια πρωτογενών υλικών, όπου αυτό κρίνεται τεχνικώς δυνατό. Όλες οι πρώτες ύλες ξυλείας που προμηθεύεται το Σωματείο πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό υπεύθυνης δασοκομίας του FSC.
 • Πρωτογενής ξυλεία προερχόμενη από σπάνια και απειλούμενα είδη δένδρων ή από δένδρα προερχόμενα από απειλούμενα ενδιαιτήματα δε θα χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα παράνομης υλοτομίας.
 • Κάθε ξυλεία που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί για νέες κατασκευές ή να ανακυκλωθεί.
 • Τοπικά παραγόμενα προϊόντα ξύλου, πάντα πιστοποιημένα από την FSC, θα προτιμώνται σε σύγκριση με αντίστοιχα από απομακρυσμένους προμηθευτές.
 • Εισαγόμενη ξυλεία θα χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτικό προϊόν εγχώριας προέλευσης.

Πλαστικά

Τα πλαστικά αποτελούν μια κατηγορία προϊόντων τα οποία συνδέονται με μια πληθώρα επιζήμιων προς το περιβάλλον χημικών ουσιών οι οποίες είναι παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός πλαστικού, από την διαδικασία παραγωγής έως την απόρριψη ή την ανακύκλωσή του.

 • Στόχος της Ορνιθολογικής είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικού και όπου αυτό είναι δυνατόν, η αποφυγή χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, η χρήση προϊόντων πλαστικού θα γίνεται με προϋπόθεση τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων.
 • Θα πρέπει να αποφεύγονται πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται ή περιέχουν τοξικές ουσίες.
 • Απαγορεύεται η καύση των πλαστικών.

Χημικά και Καθαριστικά

Όλα τα χημικά και καθαριστικά που θα χρησιμοποιούνται από το Σωματείο θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

 • Όλα τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση χημικών, η διαχείριση και αποθήκευσή τους θα πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Όπου είναι εφικτό, τα χημικά θα πρέπει να αποσύρονται από εξειδικευμένους συνεργάτες ή να ανακυκλώνονται.
 • Θα χρησιμοποιούνται μόνο οργανικά λιπάσματα στις καλλιεργητικές πρακτικές.

Τοξικές ουσίες

 • Όλες οι τοξικές ουσίες θα αποφεύγονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, και στη θέση τους να χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες μη-τοξικές.
 • Θα χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
 • Θα χρησιμοποιούνται μόνο βιολογικά σκευάσματα στις καλλιεργητικές πρακτικές.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση επικίνδυνων υλικών, η χρήση τους θα πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση επικίνδυνων υλικών, η απόσυρσή τους θα πρέπει να ακολουθεί τις ενδεδειγμένες προϋποθέσεις και να ανατίθεται σε εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συνεργάτες.
 • Θα γίνεται ανακύκλωση μπαταριών και λαμπτήρων.
 • Θα γίνεται ανακύκλωση λιπαντικών και άλλων τοξικών ουσιών των οχημάτων.

Συσκευασία

Κάθε συσκευασία πρέπει να τηρεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για το συσκευαζόμενο αντικείμενο όπως αυτές περιγράφονται από τη νομοθεσία.

 • Η υπέρμετρη συσκευασία δεν επιτρέπεται. Η συσκευασία πρέπει να παραμένει η ελάχιστη δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις.
 • Πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά και μέθοδοι συσκευασίας φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποικοδομήσιμα, ανακυκλώσιμα και βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά, προς αντικατάσταση των συμβατικών πλαστικών, όπου αυτό κρίνεται εφικτό.
 • Η χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών πρέπει να προτιμάται όπου αυτό είναι δυνατόν.
 1. Διαχείριση απορριμμάτων
 • Βασική αρχή του σωματείου είναι η ελάχιστη δυνατή παραγωγή κάθε είδους απορρίμματος.
 • Φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά συσκευασίας, το χαρτί που καταναλώνουμε και τις πρώτες ύλες που περισσεύουν κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών και των κάθε λογής κατασκευών.
 •  Όλες οι αγορές προϊόντων πρέπει να έχουν ως προϋπόθεση τη δυνατότητα ανακύκλωσης των παραγόμενων απορριμμάτων.
 • Στα πλαίσια της δράσης του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων θα γίνεται κομποστοποίηση όλων των οργανικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθμού.
 1. Κατανάλωση ενέργειας - Μετακινήσεις

Το Σωματείο έχει ως βασικό στόχο την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για την διεκπεραίωση των εργασιών του. Το Σωματείο επιλέγει αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα  με γνώμονα τις  μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, κατά προτίμηση από  άλλα αντίστοιχα που επιτελούν την ίδια εργασία. Για το λόγο αυτό, όπου είναι δυνατόν, θα γίνονται οι κάτωθι ενέργειες:

 • Θα επιλέγονται οι λιγότερο απαιτητικές ενεργειακά λύσεις φωτισμού, θέρμανσης και γενικότερα κατανάλωσης ενέργειας.
 • Η προμήθεια νέων ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών μηχανημάτων λαμβάνει πάντα υπόψη της την κατανάλωση ενέργειας.
 • Όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων και υλικών, αυτή γίνεται με αρχή την ελάχιστη δυνατή διανυθείσα απόσταση από τον τόπο παραγωγής ως τον τόπο παραλαβής, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών καυσαερίων και η ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας.
 •  Για τις μετακινήσεις εντός της πόλης αλλά και στην περιφέρεια, το Σωματείο φροντίζει  πάντοτε να επιλέγει τις συντομότερες και οικονομικότερες διαδρομές, ενώ απόλυτη προτεραιότητα στις αστικές περιοχές έχει η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 •  Για τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των αποστολών μας στο πεδίο, είτε αυτές γίνονται με αυτοκίνητο είτε με το σκάφος του Σωματείου, η ελάχιστη κατανάλωση καυσίμων είναι αυστηρή προϋπόθεση, αρκεί βέβαια να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας του προσωπικού αλλά και η ελάχιστη δυνατή όχληση της άγριας πανίδας. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη μετάβαση στο πεδίο όσο και κατά τη διάρκεια της έρευνας.
 • Η συντήρηση του στόλου του Σωματείου είναι τακτική και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των κινητήρων και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και των εκπομπών καυσαερίων.
 • Μετακινήσεις με αεροπλάνο θα αποφεύγονται παρά μόνο αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 1. Νερό

Αρχή του Σωματείου είναι η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση των υδάτινων πόρων. Για το σκοπό αυτό οι κάτωθι ενέργειες πρέπει να εξασφαλίζονται:

 • Οι βρύσες των εγκαταστάσεων του Σωματείου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα μείωσης κατανάλωσης.
 • Το προσωπικό του Σωματείου πρέπει να κάνει λελογισμένη χρήση του νερού.
 • Το πλύσιμο του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση νερού.
 • Οι καλλιέργειες πρέπει να ποτίζονται με στάγδην άρδευση και ποτέ υπέρμετρα.
 • Απαγορεύεται η ρίψη κάθε είδους απορρίμματος, καθώς και χημικού ή τοξικού παράγοντα σε ύδατα.
 1. Παρακολούθηση και βελτίωση της πολιτικής
 • Θα τηρείται όλη σχετική νομοθεσία
 • Η βελτίωση των επιδόσεων της προσπάθειάς μας θα είναι συνεχής και ελεγχόμενη συστηματικά.
 • Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Σωματείου θα μειώνεται συνεχώς.
 • Η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος θα λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
 • Θα αυξηθεί η ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων, των μελών και των εθελοντών πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας.
 • Η πολιτική περιβαλλοντικής αειφορίας θα αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη βελτίωση της και την επίτευξη υψηλότερων στόχων.
 1. Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Όλο το προσωπικό θα αναμιχθεί ενεργά στην εφαρμογή της πολιτικής.
 • Η αναθεώρηση της πολιτικής θα γίνεται με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και άλλων ενδιαφερόμενων αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
 • Το προσωπικό θα εκπαιδεύεται πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας.
 • Θα επιδιώκουμε συνεργασία με προμηθευτές, συνεργάτες και υπεργολάβους η οποίοι ακολουθούν πολιτικής περιβαλλοντικής αειφορίας.
 • Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιείται εργατικό προσωπικό από την περιοχή δράσης, με σκοπό την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.
 • Μέσω των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Ορνιθολογικής θα προωθούνται οι αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας.

 

Τελευταία αναθεώρηση: 10/01/2023

Επόμενη Αναθεώρηση: 10/01/2024

 

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_CAP.jpg Georgia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας