en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: E.Eissing
Απειλές - Δράσεις - Περιοχές για το πρόγραμμα Μαυροπετρίτη

Απειλές

Ο Μαυροπετρίτης απειλείται από μια σειρά παραγόντων που έχουν βαρύτητα σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο. Οι σημαντικότερες απειλές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τα ενδιαιτήματα φωλιάσματος, διατροφής και κουρνιάσματος όσο και άμεσα το ίδιο το είδος είναι οι εξής:

 • Ανεπαρκής γνώση της πληθυσμιακής κατάστασης του είδους στον ελλαδικό χώρο (όσο και στη Μεσόγειο) η οποία οδηγεί σε μια έλλειψη σχεδιασμού κατάλληλων μέτρων προστασίας του
 • Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas - SPAs) στην Ελλάδα
 • Ανθρωπογενής όχληση στις αναπαραγωγικές αποικίες του Μαυροπετρίτη
 • Υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων διατροφής και βιοσυσσώρευση στους ιστούς του είδους αγροχημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες
 • Θήρευση από τρωκτικά (και άλλους χερσαίους θηρευτές) η οποία μειώνει την αναπαραγωγική επιτυχία του Μαυροπετρίτη
 • Χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού για την ανάγκη προστασίας του είδους

Πολλές από τις παραπάνω απειλές έχουν αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό από τις δράσεις του προγράμματος.

Δράσεις      

 •  Εκλαϊκευμένη αναφορά προγράμματος
 •  Αναφορά αποτελεσμάτων δράσεων ενημέρωσης
 •  Έκδοση: Μαυροπετρίτης, το γεράκι του Αιγαίου


Οι βασικοί άξονες του προγράμματος αφορούσαν τις παρακάτω δράσεις που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση ή τον περιορισμό των απειλών που προαναφέρθηκαν:
 

 •  τη δημιουργία και καθιέρωση ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις Μεσογειακές χώρες όπου απαντάται το Falco eleonorae και την αποτίμηση της κατάστασης του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους
 •  την καθιέρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενός σημείου αναφοράς, συγκέντρωσης και προώθησης πληροφοριών για το είδος
 • τη διεξαγωγή της πρώτης πλήρους καταγραφής του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, η οποία θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για την κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του
 •  ελαχιστοποίηση της όχλησης στις αποικίες του Falco eleonorae μέσα από την σύνταξη ενός εθνικού σχεδίου φύλαξης για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης κρατικών φορέων αρμόδιων για τη φύλαξη των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο οι οποίες φιλοξενούν αποικίες του γερακιού. Επίσης τη σύνταξη και εφαρμογή ειδικών σχεδίων φύλαξης για τις περισσότερο απειλούμενες περιοχές
 • σύνταξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου παρακολούθησης σε 10 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο, το οποίο θα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα
 • την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους και την ενίσχυση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του
 • την αξιολόγηση των κύριων αιτιών θνησιμότητας, όπως η χρήση αγροχημικών ουσιών σε περιοχές τροφοληψίας του γερακιού
 • την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης σε ευρεία κλίμακα (στοχεύοντας σε διαφορετικές ομάδες-στόχους ανθρώπων) για την ανάγκη προστασίας του Falco eleonorae στην Ελλάδα

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα     Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες Μεσογειακές χώρες, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων μας για το είδος. Βελτίωση των διεθνών δυνατοτήτων διατήρησης για το είδος, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης της πληθυσμιακή κατάστασης του είδους, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτίωση των συνθηκών διατήρησης των δέκα πιο σημαντικών περιοχών στην Ελλάδα, στις οποίες αναπαράγεται περίπου το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού.
 

Περιοχές


Περιοχή Όνομα προστατευόμενης περιοχής Κωδικοί NATURA 2000
Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ GR1430004 (SCI)
ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ GR1430005 (SPA)
ΝΑΞΟΣ ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣIΔΑ ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ GR4220021 (SPA)
ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ GR4120004 (SCI)
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝIΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ GR4120006 (SPA)
ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ GR4210010 (SCI)
ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI GR4210016 (SPA)
ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ GR4220012 (SCI)
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ GR4210020 (SPA)
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝΔΟΣ GR4210019 (SPA)
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI GR4320011 (SPA)
ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ GR4310003 (SCI και SPA)
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ GR4340001 (SCI)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI GR4340017 (SPA)
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ GR3000008 (SCI)
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛIΘΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΟΝIΕΣ GR3000012 (SPA)

Δορυφορική Παρακολούθηση Μετανάστευσης Μαυροπετριτών

Πρόγραμμα Life - Φύση 2003
Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη ( Falco eleonorae ) στην Ελλάδα (LIFE 03NAT/GR/000091)
Πρόγραμμα Life Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης RSPB Υπουργείο Γεωργίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος

 
Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Royal Society for the Protection of Birds
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Δίκτυο Natura 2000
Δίκτυο Natura 2000
Οι σημαντικότερες από τις νησίδες όπου αναπαράγεται ο μαυροπετρίτης έχουν ενταχθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας στο δίκτυο Natura 2000 με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διατήρηση των πουλιών και των οικοτόπων.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τους σημαντικότερους φυσικούς βιοτόπους της Ευρώπης και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πιο σπάνιων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων, μέσα από μέτρα και πολιτικές που προωθούν εναλλακτικές μορφές τοπικής ανάπτυξης, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr