search

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για απασχόληση 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης στο Τμήμα Διατήρησης του Σωματείου στην Αθήνα, προκειμένου να απασχοληθεί στην υλοποίηση προγραμμάτων Διατήρησης του Σωματείου.

Ο/H ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτητικές εργασίες πεδίου, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της και να είναι αποτελεσματικός/αποτελεσματική.

Ο/Η Επιστημονικός/ή Συνεργάτης θα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συγκεκριμένων προγραμμάτων, θα αναλαμβάνει και θα συμμετέχει σε δράσεις πεδίου, στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, στην παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών των προγραμμάτων, στην επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων όπως αυτοί έχουν προκαθοριστεί σε κάθε πρόγραμμα, καθώς και στην ορθή οικονομική διεκπεραίωση τους, με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος.

Βασικές αρμοδιότητες

• Συμμετοχή στην εργασία πεδίου σχετική με την ορνιθοπανίδα
• Συνεργασία με τους άλλους εταίρους των προγραμμάτων
• Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος Διατήρησης σε συνεργασία με τους Συντονιστές των προγραμμάτων και τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης, καθώς και τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών αναφορών
• Εκπροσώπηση του Σωματείου στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων
• Υποστήριξη σε δράσεις μελέτης, διατήρησης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένη πληροφορία που προκύπτει από τα προγράμματα και από άλλες δράσεις της οργάνωσης
• Σχεδιασμός μεθοδολογιών, ανασκόπηση υφιστάμενης πληροφορίας, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων
• Σύνταξη επιστημονικών κειμένων (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων
• Συνεργασία και συναντήσεις με το προσωπικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο των προγραμμάτων
• Συμμετοχή σε άλλες δράσεις διατήρησης του Τομέα Διατήρησης
• Συγγραφή κειμένων για τους επικοινωνιακούς σκοπούς της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

Προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

• Πτυχίο ΑΕΙ σε σχετικό επιστημονικό τομέα (περιβαλλοντικές επιστήμες ή παρεμφερές αντικείμενο)
• Τριετή κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
• Ικανότητα να συμμετέχει σε απαιτητικές εργασίες πεδίου
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
• Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
• Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
• Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών έργων, ανάληψη πρωτοβουλιών
• Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
• Δυνατότητα σύνταξης, παρακολούθησης και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
• Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
• Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας και στο θαλάσσιο χώρο (μετακινήσεις με σκάφος)
• Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη.
• Εμπειρία σε εργασία πεδίου στον θαλάσσιο χώρο.
• Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Εμπειρία σε υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
• Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (ειδικά Προγράμματα LIFE)
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους.
• Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα – δράσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ.
• Γνώση άλλων Η/Υ προγραμμάτων όπως GIS, προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης, κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή που να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και γιατί είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση στο job[at]ornithologiki.gr μέχρι και 1.3.2024, στις 17:00. Το e-mail πρέπει να έχει τίτλο «Θέση Συνεργάτη στο Τμήμα Διατήρησης».

Το βιογραφικό πρέπει να καλύπτει ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ της θέσης. Επισημαίνεται ότι από τους/τις υποψηφίους/ες θα ειδοποιηθούν οι επικρατέστεροι/ες εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ στην τελική φάση αξιολόγησης θα ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και δύο (2) επαφές για συστάσεις. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Προκήρυξη Θέσης: Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Διατήρησης https://ornithologiki.gr/images/nea/we_are_hiring_Conservation_Officer_2024_header_banner.jpg Georgia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας