search

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Διατήρησης του Σωματείου στην Αθήνα, προκειμένου να συντονίσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Διατήρησης υγροτοπικών οικοσυστημάτων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Ο/H ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να διαχειρίζεται πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της και να είναι αποτελεσματικός/αποτελεσματική.

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πλήρη παρακολούθηση και τη σύνταξη αναφορών του προγράμματος, την επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων όπως αυτοί έχουν προκαθοριστεί, καθώς και την ορθή οικονομική διεκπεραίωση του, με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό των συνεργατών (προσωπικού ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και εξωτερικών συνεργατών) που ασχολούνται με το πρόγραμμα Υγροτόπων
 • Τη συνεργασία με τους άλλους εταίρους του προγράμματος
 • Τον συντονισμό, τεχνικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό (τεχνικό και οικονομικό) προγραμματισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης, καθώς και τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών αναφορών
 • Την οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος και την τεχνική επιμέλεια των οικονομικών αναφορών, σε συνεργασία με το λογιστήριο, τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης και τον Διευθυντή
 • Την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων
 • Την υποστήριξη με τεκμηριωμένη πληροφορία, που προκύπτει από το πρόγραμμα, άλλων δράσεων της οργάνωσης που συσχετίζονται με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποστήριξη δράσεων μελέτης, διατήρησης και δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
 • Τον σχεδιασμό και συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τομέα Διατήρησης
 • Σχεδιασμός μεθοδολογιών, ανασκόπηση υφιστάμενης πληροφορίας, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων
 • Υλοποίηση δράσεων πεδίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Σύνταξη επιστημονικών κειμένων (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Συναντήσεις με το προσωπικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Ευθύνη για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Επικουρική συμμετοχή σε άλλες δράσεις διατήρησης του Τομέα Διατήρησης
 • Συγγραφή κειμένων για τους επικοινωνιακούς σκοπούς της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής σε σχετικό επιστημονικό τομέα (Βιολογία, Οικολογία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή παρεμφερές αντικείμενο)
 • Αποδεδειγμένη πενταετή κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα υγροτοπικών οικοσυστημάτων
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών έργων, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα συντονισμού σύνθετων και πολυδιάστατων έργων
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
 • Δυνατότητα σύνταξης και παρακολούθησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας.
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας
 • Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
 • Εμπειρία σε υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE)
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα – δράσεις της Ορνιθολογικής ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ
 • Γνώση άλλων Η/Υ προγραμμάτων όπως GIS, Photoshop, κλπ
 • Γνώση λειτουργίας υγροτοπικών οικοσυστημάτων και εμπειρία σε δράσεις αποκατάστασής τους, καθώς και της σχετικής με αυτά ορνιθοπανίδας

Διαδικασία συλλογής βιογραφικών

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή όπου να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Σωματείο και γιατί είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση στο job[@]ornithologiki.gr μέχρι και 16.04.2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ της θέσης.

Προκήρυξη Θέσης: Υπεύθυνος Προγραμμάτων Υγροτόπων στο Τμήμα Διατήρησης https://ornithologiki.gr/images/nea/banner_WeAreHiring_WetlandOfficer.jpg Lilia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας