search

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Πολιτικής του Σωματείου στην Αθήνα, προκειμένου να συντονίσει την υλοποίηση Προγραμμάτων πολιτικής της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Ο/H ιδανικός υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία, να μπορεί γρήγορα να αντιληφθεί τις απαιτήσεις ενός έργου, να διαχειρίζεται πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του/της, να είναι αποτελεσματικός/αποτελεσματική και να προωθεί τις θέσεις της Οργάνωσης.

Ο Υπεύθυνος Προγράμματος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πλήρη παρακολούθηση και τη σύνταξη αναφορών του προγράμματος, την επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων όπως αυτοί έχουν προκαθοριστεί, καθώς και την ορθή οικονομική διεκπεραίωση του, με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Βασικές αρμοδιότητες

 • Τον συντονισμό των συνεργατών (προσωπικού ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και εξωτερικών συνεργατών) που ασχολούνται με τα σχετικά προγράμματα
 • Τη συνεργασία με τους άλλους εταίρους του προγράμματος
 • Τον συντονισμό, τεχνικό σχεδιασμό, επιχειρησιακό (τεχνικό και οικονομικό) προγραμματισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος σε συνεργασία με τη Συντονίστρια του Τομέα Πολιτικής, καθώς και τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών αναφορών
 • Την οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος και την τεχνική επιμέλεια των οικονομικών αναφορών, σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα, τη Συντονίστρια του Τομέα Πολιτικής και τον Διευθυντή
 • Την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων αλλά και για θέματα πολιτικής σε συναντήσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Την υποστήριξη με τεκμηριωμένη πληροφορία, που προκύπτει από το πρόγραμμα, άλλων δράσεων της οργάνωσης που συσχετίζονται με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποστήριξη δράσεων μελέτης, πολιτικής και δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
 • Επικουρική συμμετοχή σε άλλες δράσεις πολιτικής του Τομέα Πολιτικής
 • Τον σχεδιασμό και συγγραφή προτάσεων προγραμμάτων προς χρηματοδότηση, σε συνεργασία με την Συντονίστρια του Τομέα Πολιτικής
 • Σχεδιασμός μεθοδολογιών, ανασκόπηση υφιστάμενης πληροφορίας, συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων
 • Σύνταξη επιστημονικών κειμένων (παρουσιάσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Συναντήσεις με το προσωπικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, εξωτερικούς συνεργάτες, εταίρους, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Συγγραφή κειμένων για τους επικοινωνιακούς σκοπούς της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής σε σχετική επιστήμη (Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες).
 • Αποδεδειγμένη τριετή κατ’ ελάχιστο επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Διατύπωση κειμένων και θέσεων για την προστασία των άγριων πουλιών από την παράνομη θανάτωση.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών
 • Άριστη γνώση χρήσης του MS Office
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, δημιουργικό πνεύμα και πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας.
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Καλή γνώση των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών πολιτικών και νομοθεσίας, για περιβαλλοντικά θέματα, ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας
 • Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
 • Εμπειρία σε υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ειδικά Προγράμματα LIFE)
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα – δράσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ

Διαδικασία συλλογής βιογραφικών

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή όπου να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Σωματείο και γιατί είναι κατάλληλοι/ες για τη θέση στο cv[@]ornithologiki.gr μέχρι και 14.05.2021, στις 17:00. Το e-mail πρέπει να έχει τίτλο «Τμήμα Πολιτικής»

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν κατά προτίμηση στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ της θέσης.

 

Προκήρυξη Θέσης: Υπεύθυνος Προγραμμάτων στο Τμήμα Πολιτικής https://ornithologiki.gr/images/nea/we-are-hiring-banner_HOS_Policy.jpg Lilia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας