Τον Δεκέμβριο του 2004, και μετά από προεργασία ετών, ιδρύθηκε η επιτροπή που ασχολείται με τα σπάνια είδη πουλιών που κατά καιρούς παρατηρούνται στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.).

logo Rarities

Αποτελεί κοινή δραστηριότητα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών (Ε.Κ.Δ.Π.), αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από τους δύο αυτούς φορείς.

GreekColor Word WhiteBackground logo Κέντρου Δακτυλίωσης

 • Βασικοί σκοποί της Επιτροπής

  Οι βασικοί σκοποί της Ε.Α.Ο.Π. είναι η συστηματική παρακολούθηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων που αφορούν:

  • εμφάνιση νέων ή σπάνιων ειδών πουλιών στην Ελλάδα,
  • ασυνήθιστα μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών όλων των ειδών,
  • εμφανίσεις ειδών εκτός της κύριας περιοχής κατανομής τους,
  • εμφανίσεις ειδών εκτός των περιόδων φυσιολογικής παρουσίας τους στην χώρα μας.

   

  Αρμοδιότητες της Επιτροπής

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή :

  1. Συντάσσει κατάλληλα έντυπα καταγραφής ορνιθολογικών παρατηρήσεων.
  2. Συλλέγει όλες τις παρατηρήσεις που κρίνει ότι είναι ενδιαφέρουσες, ακόμα και αυτές που δεν γνωστοποιήθηκαν αρχικά σε αυτήν.
  3. Παραλαμβάνει τα έντυπα καταγραφής που υποβάλλονται σε αυτήν και παρέχει αμερόληπτη αξιολόγηση τους, που βασίζεται στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και εμπειρία.
  4. Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης και κατανομής πουλιών όπως και της συστηματικής.
  5. Διατηρεί ένα αρχειακό υλικό των εντύπων-παρατηρήσεων, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία (φωτογραφίες, σκίτσα, κ.α.).
  6. Συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των πουλιών, δημοσιοποιώντας στοιχεία που αναφέρονται στην παρουσία και στην εξάπλωση τους στον ελληνικό χώρο.
  7. Ενημερώνει τα μέλη της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για ότι καινούργιο προκύπτει σχετικά με παρατηρήσεις πουλιών που προσθέτουν νέα δεδομένα στη γνώση για την Ελληνική ορνιθοπανίδα
  8. Ενημερώνει την Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και ζητάει τη συμβολή και την συνεργασία της όταν κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες, όπως επίσης και κάθε άλλου ατόμου ή φορέα μπορεί να συμβάλλει στο έργο της.
  9. Επεξεργάζεται τον κατάλογο των ειδών πουλιών της Ελλάδας, τον οποίο παρακολουθεί, συμπληρώνει και αναθεωρεί αν κριθεί αναγκαίο, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης πουλιών και συστηματικής.

   

  Ο αρχικός κατάλογος της Επιτροπής βασίστηκε στο βιβλίο των Γ.Χανδρινού-Τ.Ακριώτη «The Birds of Greece», Helm, 1997 και περιλαμβάνει 422 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/1995.

   

  Λειτουργία της Επιτροπής

  Η Επιτροπή είναι επταμελής και τα μέλη της είναι ισότιμα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι καταρχήν πενταετούς διάρκειας αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.

  Σε περίπτωση αποχώρησης, η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε νέο μέλος που θα την απαρτίζει. Μπορεί ακόμα αν επιθυμεί, να αυξήσει στο μέλλον τον αριθμό των μελών της, εφόσον κρίνει ότι η αύξηση αυτή θα οδηγήσει σε πιο εύρυθμη λειτουργία του έργου της. Η Επιτροπή διατηρεί ένα αριθμό συνεργατών που παρέχουν μόνιμη υποστήριξη στις δραστηριότητές της ή αποτελούν συμβούλους σε ειδικούς τομείς.

  Η Ε.Α.Ο.Π. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

  Με την υπάρχουσα επταμελής σύνθεση, απαρτία έχει ορισθεί ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη.

  Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενός εντύπου λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων μελών.

  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ληφθεί η γνώμη ειδικού (εντός ή εκτός Ελλάδας), αν κρίνει ότι θα βοηθήσει στην αξιολόγηση μιας παρατήρησης.

  Ένα έντυπο που έχει αρχικά απορριφθεί, επαναξιολογείται μόνο αν παρουσιαστούν νέα στοιχεία, που προέκυψαν από δεύτερο αιτούντα, και βοηθούν στην καλύτερη αξιολόγηση του.

  Τα έντυπα μπορεί να είναι υπό μορφή έκθεσης που συντάσσεται από τον παρατηρητή, ή υπό μορφή του εντύπου της Ε.Α.Ο.Π. Ο αιτών οφείλει:

  1. Να παρέχει μια πλήρη περιγραφή του(ων) πουλιού(ων) και τις περιστάσεις της παρατήρησης, αναλύοντας τα κριτήρια προσδιορισμού (αναγνώρισης)
  2. Να προσαρτήσει τα αντίγραφα των σημειώσεων, των σκίτσων, των φωτογραφιών και κάθε άλλου διαθέσιμου υλικού
  3. Να ονομάσει άλλους συμπαρατηρητές του, ικανούς να επιβεβαιώσουν την παρατήρηση

   

  Ενημέρωση - Επικοινωνία

  Οι αποφάσεις της επιτροπής, αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, δημοσιοποιούνται μέσω των γραπτών ή ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει η Ε.Α.Ο.Π. και η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αρχικά στους αιτούντες και στη συνέχεια σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους.

  Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου δίνεται στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ο.Π., που περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της για αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, την ενημέρωση του καταλόγου των πουλιών της Ελλάδας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει πραχθεί από αυτήν.

  Το αρχείο της Επιτροπής φυλάσσεται προσωρινά στο αθηναϊκό γραφείο της Ορνιθολογικής. και είναι εμπιστευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Μπορεί όμως να τεθεί στην διάθεση των όποιων ενδιαφερομένων ύστερα από σχετική έγκριση της Επιτροπής και σε καμία περίπτωση χωρίς αυτήν.

  Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται μέσω της Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210, Αθήνα, με την απαραίτητη σημείωση: παραλήπτης να γράφεται η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (στην οποία ανήκει η θυρίδα) και σε υποσημείωση για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων. Ακόμα μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

  Σύνθεση της Επιτροπής

  Γιώργος Χανδρινός, Πρόεδρος
  Νίκος Προμπονάς, Γραμματέας
  Κώστας Παπακωνσταντίνου, Μέλος
  Μιχάλης Δρετάκης, Μέλος
  Αποστόλης Χριστόπουλος, Μέλος
  Νίκος Σαμαριτάκης, Μέλος
  Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Μέλος
   

  Μόνιμοι συνεργάτες της Επιτροπής είναι οι:

  Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Γιάννης Τσουγκράκης, Didier Vangeluwe, Χρήστος Βλάχος, Ελένη Γαληνού, Πασχάλης Δουγαλής, Παναγιώτης Λατσούδης, Ελένη Μακρυγιάννη, Νίκος Πέτρου, Κλαίρη Παπάζογλου, Δημήτρης Μπερτζελέτος, Θόδωρος Κομηνός και Μαρία Δημάκη.

 • Ποιές παρατηρήσεις στέλνουμε στην Επιτροπή

  Α. Παρατηρήσεις ειδών που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ πριν, δηλαδή όσων δεν περιλαμβάνονται στον πλήρη Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας που ακολουθεί.

  Β. Παρατηρήσεις ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και τα οποία:

  1. Έχουν λιγότερες από 50 καταγραφές στη χώρα μας. Τα είδη αυτά αριθμούνται παρακάτω στον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας. [Σημειώστε ότι σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνονται και μερικά είδη τα οποία, με την αύξηση του αριθμού των παρατηρητών τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι εμφανίζονται μάλλον τακτικά στην Ελλάδα (π.χ. Στεπογέρακο). Ωστόσο οι δημοσιευμένες ή γενικότερα οι ευρύτερα γνωστές παρατηρήσεις για αυτά τα είδη παραμένουν λιγότερες από 50. Συνεπώς η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρατηρητές να στείλουν παρατηρήσεις από όλα τα είδη του καταλόγου, ασχέτως αν μερικά φαίνονται πολύ λιγότερο «σημαντικά» από τα υπόλοιπα].
  2. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 50 φορές, ωστόσο οι παρατηρήσεις αυτών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές είτε επειδή τα είδη αυτά έχουν γίνει πλέον πολύ σπάνια και οι σύγχρονες αναφορές είναι πολύ λίγες (π.χ. Λεπτομύτα), είτε επειδή παραμένουν ιδιαίτερα άγνωστα στη χώρα μας και οι καλά τεκμηριωμένες αναφορές είναι απαραίτητες για να γνωρίσουμε περισσότερα γι αυτά (π.χ. Υδροβάτης). Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται επίσης στον σχετικό κατάλογο.
  3. Απαντούν σε περιοχές μακριά από την κανονική κατανομή τους (π.χ. σε νησιά όπου δεν έχουν ξανά παρατηρηθεί). Ως «κανονική κατανομή» θεωρούμε αυτή που αποτυπώνεται στους χάρτες του βιβλίου των Γ.Χανδρινού - Τ.Ακριώτη «The Birds of Greece», 1997.
  4. Είναι μεταναστευτικά είδη και απαντούν σε χρονική στιγμή κατά την οποία δεν αναμένεται να βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτές είναι αναφορές για πρώιμες ή πολύ καθυστερημένες εμφανίσεις κατά τη μετανάστευση, διαχείμαση ειδών που είναι μόνο καλοκαιρινοί επισκέπτες ή καλοκαιρινή παρουσία ειδών που θεωρούνται αποκλειστικά χειμερινοί επισκέπτες. Και σε αυτή την περίπτωση, ως βασική γνώση για τη φαινολογία της εποχιακής παρουσίας των ειδών, θεωρείται η παραπάνω έκδοση.
  5. Εμφανίζονται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, σε πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο βιότοπο και, γενικά, παρατηρήσεις που για κάποιο λόγο μπορεί να θεωρηθούν ασυνήθιστες ή δημιουργούν σημαντικά δεδομένα που άπτονται ζητημάτων προστασίας της φύσης (π.χ. εμφανίσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις ειδών σε νέες περιοχές, αλλαγή θέσεων φωλιάσματος κλπ).

   

  Διευκρίνιση: επειδή για τις Περιπτώσεις Β3, Β4 και Β5 δεν μπορεί πάντα κάποιος να είναι βέβαιος για το τι είναι «σημαντικό», η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρατηρητές να στείλουν όλες τις παρατηρήσεις που πιστεύουν ότι είναι σημαντικές, εξηγώντας και τον λόγο. Το ενδεχόμενο συσσώρευσης πλειάδας «μη σημαντικών» αναφορών υπάρχει. Ωστόσο η Επιτροπή κρίνει ότι, στην παρούσα φάση, είναι πιο σημαντικό να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για τα πουλιά της Ελλάδας.

  Σημείωση: η Επιτροπή θα αφαιρεί κάθε χρόνο από τον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας τα είδη εκείνα των οποίων οι αποδεκτές παρατηρήσεις ξεπερνούν τις 50. Μπορεί όμως και να προσθέσει κάποια, αν κριθεί ότι ανάγκες προστασίας της άγριας φύσης το απαιτούν.

  Βαθμός Τεκμηρίωσης: κάθε παρατήρηση που κατατίθεται στην Επιτροπή πρέπει να τεκμηριώνεται με όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για να προσδιορίσουν με ασφάλεια το συγκεκριμένο είδος. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για παρατηρήσεις που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές.

   

  Sylvia nana ManosVatzolas cr  Egretta gularis Kastoria 042021 SamarasKurillos cr

  Ερημοτσιροβάκος Sylvia nana (Φωτ. Μάνος Βατζόλας), Θαλασσοτσικνιάς Egretta gularis (Φωτ. Κύριλλος Σαμαράς)

   

  Κατάλογος των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας

  List compiled by: Hellenic Rarities Committee
    Species Scientific Name
  1 Bean Goose Anser fabalis
  2 Snow Goose Anser caerulescens
  3 Brant Goose Branta bernicla
  4 Blue-winged Teal Anas discors
  5 Marbled Duck Marmaronetta angustirostris
  6 Common Eider Somateria mollissima
  7 Long-tailed Duck Clangula hyemalis
  8 Common Scoter Melanitta nigra
  9 Black Francolin Francolinus francolinus
  10 Black Grouse Tetrao tetrix
  11 Great Northern Loon Gavia immer
  12 Great Shearwater Puffinus gravis
  13
  Sooty Shearwater
  Puffinus griseus
  14 Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
  15 European Storm Petrel Hydrobates pelagicus
  16 Striated Heron Butorides striata
  17 Western Reef Egret Egretta gularis
  18 Black Heron Egretta ardesiaca
  19 Black-winged Kite Elanus caeruleus
  20 Amur Falcon Falco amurensis
  21 Barbary Falcon Falco pelegrinoides
  22 Corn Crake Crex crex
  23 Allen’s Gallinule Porphyrio alleni
  24 Purple Swamphen Porphyrio porphyrio
  25 Demoiselle Crane Grus virgo
  26 Little Bustard Tetrax tetrax
  27 Houbara Bustard Chlamydotis undulata
  28 Great Bustard Otis tarda
  29 Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
  30 Sociable Lapwing Vanellus gregarius
  31 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
  32 Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius
  33 Caspian Plover Charadrius asiaticus
  34 Upland Sandpiper Bartramia longicauda
  35 Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris
  36 Stilt Sandpiper Calidris himantopus
  37 Purple Sandpiper Calidris maritima
  38 Baird’s Sandpiper Calidris bairdii
  39 White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis
  40 Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis
  41 Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
  42 Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor
  43 Red Phalarope Phalaropus fulicarius
  44 Spotted Sandpiper Actitis macularius
  45 Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
  46 Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus
  47 Cream-coloured Courser Cursorius cursor
  48 Black-winged Pratincole Glareola nordmanni
  49 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
  50 Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
  51 Great Skua Stercorarius skua
  52 Bridled Tern Onychoprion anaethetus
  53 Lesser Crested Tern Sterna bengalensis
  54 Arctic Tern Sterna paradisaea
  55 Laughing Gull Larus atricilla
  56 Pallas's Gull Larus ichthyaetus
  57 White-eyed Gull Larus leucophthalmus
  58 European Herring Gull Larus argentatus
  59 Armenian Gull Larus armenicus
  60 Iceland Gull Larus glaucoides
  61 Greater Black-backed Gull Larus marinus
  62 Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis
  63 Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata
  64 Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus
  65 Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis
  66 Laughing Dove Streptopelia senegalensis
  67 Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
  68 Ural Owl Strix uralensis
  69 Little Swift Apus affinis
  70 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis
  71 Pied Kingfisher Ceryle rudis
  72 Green Bee-eater Merops orientalis
  73 Dupont's Lark Chersophilus duponti
  74 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata
  75 White-winged Lark Melanocorypha leucoptera
  76 Black Lark Melanocorypha yeltoniensis
  77 Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens
  78 Blyth’s Pipit Anthus godlewskii
  79 Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus
  80 White-throated Robin Irania gutturalis
  81 Moussier's Redstart Phoenicurus moussieri
  82 Siberian Stonechat Saxicola maurus
  83 Desert Wheatear Oenanthe deserti
  84 Finsch's Wheatear Oenanthe finschii
  85 Hooded Wheatear Oenanthe monacha
  86 White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga
  87 Black Wheatear Oenanthe leucura
  88 White's Thrush Zoothera dauma
  89 Black-throated Thrush Turdus atrogularis
  90 Booted Warbler Iduna caligata
  91 Western Olivaceous Warbler Iduna opaca
  92 Melodious Warbler Hippolais polyglotta
  93 Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola
  94 Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
  95 Marmora’s Warbler Sylvia sarda
  96 Dartford Warbler Sylvia undata
  97 Spectacled Warbler Sylvia conspicillata
  98 Western Subalpine Warbler Sylvia inornata
  99 Green Warbler Phylloscopus nitidus
  100 Arctic Warbler Phylloscopus borealis
  101 Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
  102 Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
  103 Hume’s Warbler Phylloscopus humei
  104 Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
  105 Western Bonelli’s Warbler Phylloscopus bonelli
  106 Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus
  107 Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica
  108 Isabelline Shrike Lanius isabellinus
  109 Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides
  110 Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
  111 Spotless Starling Sturnus unicolor
  112 Dead Sea Sparrow Passer moabiticus
  113 Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla
  114 Red-fronted Serin Serinus pusillus
  115 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
  116 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
  117 Snow Bunting Plectrophenax nivalis
  118 Pine Bunting Emberiza leucocephalos
  119 Rustic Bunting Emberiza rustica
  120 Little Bunting Emberiza pusilla
  121 Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο Καταγραφής Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο:

  Έντυπο Καταγραφής Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων

   

  Αφού συμπληρώσετε το έντυπο μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

  Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
  (για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων)
  Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210
  Αθήνα
 • ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2020:

  pdf
   

  Παλαιότερες Αναφορές:

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2019: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2018: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2017: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2016: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2015: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2014: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2013: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2012: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011: pdf
   
  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2010: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2009: pdf
   
  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2008: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2007: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2006: pdf

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2005: pdf
   

 • Σύνταξη: Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων

  1

  (Κοινός) Κύκνος

  Cygnus olor

   A

  2

  Νανόκυκνος

  Cygnus columbianus

   A

  3

  Αγριόκυκνος

  Cygnus cygnus

   A

  4

  Χωραφόχηνα

  Anser fabalis

   A

  5

  Ασπρομέτωπη Χήνα

  Anser albifrons

   A

  6

  Νανόχηνα

  Anser erythropus

   A

  7

  Σταχτόχηνα

  Anser anser

   A

  8

  Λευκόχηνα

  Anser caerulescens

   A

  9

  Δαχτυλιδόχηνα

  Branta bernicla

   A

  10

  Κοκκινόχηνα

  Branta ruficollis

   A

  11

  Καστανόπαπια

  Tadorna ferruginea

   A

  12

  Βαρβάρα

  Tadorna tadorna

   A

  13

  (Ευρωπαϊκό) Σφυριχτάρι

  Anas penelope

   A

  14

  Καπακλής

  Anas strepera

   A

  15

  (Ευρασιατικό) Κιρκίρι

  Anas crecca

   A

  16

  Πρασινοκέφαλη Πάπια

  Anas platyrhynchos

   A

  17

  Ψαλίδα (του Βορρά)

  Anas acuta

   A

  18

  (Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα

  Anas querquedula

   A

  19

  Αμερικανική Σαρσέλα

  Anas discors

   A

  20

  (Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια

  Anas clypeata

   A

  21

  Στικτόπαπια

  Marmaronetta angustirostris

   A

  22

  (Ευρασιατικό) Φερεντίνι

  Netta rufina

   A

  23

  Γκισάρι

  Aythya ferina

   A

  24

  (Ευρωπαϊκή) Βαλτόπαπια

  Aythya nyroca

   A

  25

  Μαυροκέφαλη Πάπια

  Aythya fuligula

   A

  26

  Σταχτόπαπια

  Aythya marila

   A

  27

  (Κοινή) Πουπουλόπαπια

  Somateria mollissima

   A

  28

  Χιονόπαπια

  Clangula hyemalis

   A

  29

  (Ευρωπαϊκή) Μαυρόπαπια

  Melanitta nigra

   A

  30

  Βελουδόπαπια

  Melanitta fusca

   A

  31

  (Ευρωπαϊκή) Βουκεφάλα

  Bucephala clangula

   A

  32

  Νανοπρίστης

  Mergellus albellus

   A

  33

  Θαλασσοπρίστης

  Mergus serrator

   A

  34

  Χηνοπρίστης

  Mergus merganser

   A

  35

  (Ευρωπαϊκό) Κεφαλούδι

  Oxyura leucocephala

   A

  GALLIFORMES

  Phasianidae

  36

  (Κοινό) Ορτύκι

  Coturnix coturnix

   A

  37

  Κοκκινοπέρδικα

  Alectoris rufa

   C

  38

  Πετροπέρδικα

  Alectoris graeca

   A

  39

  Νησιώτικη Πέρδικα

  Alectoris chukar

   A

  40

  (Μαύρος) Φρανκολίνος

  Francolinus francolinus

   B

  41

  Δασόκοτα

  Tetrastes bonasia

   A

  42

  Λυροπετεινός

  Tetrao tetrix

   A

  43

  Αγριόκουρκος

  Tetrao urogallus

   A

  44

  Καμπίσια Πέρδικα

  Perdix perdix

   A

  45

  (Κοινός) Φασιανός

  Phasianus colchicus

   A

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

  46

  Κηλιδοβούτι

  Gavia stellata

   A

  47

  Λαμπροβούτι

  Gavia arctica

   A

  48

  Παγοβούτι

  Gavia immer

   A

  PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

  49

  (Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι

  Tachybaptus ruficollis

   A

  50

  Σκουφοβουτηχτάρι

  Podiceps cristatus

   A

  51

  Κοκκινοβουτηχτάρι

  Podiceps grisegena

   A

  52

  Χειμωνοβουτηχτάρι

  Podiceps auritus

   A

  53

  Μαυροβουτηχτάρι

  Podiceps nigricollis

   A

  PROCELLARIIFORMES

  Procellariidae

  54

  Αρτέμης (της Μεσογείου)

  Calonectris diomedea

   A

  55

  Καπελόμυχος

  Puffinus gravis

   A

  56

  Αιθαλόμυχος 

  Puffinus griseus

   A

  57

  Μύχος (της Μεσογείου)

  Puffinus yelkouan

   A

  58

  Μύχος των Βαλεαρίδων

  Puffinus mauretanicus

   A

  Hydrobatidae

  59

  (Κοινός) Υδροβάτης

  Hydrobates pelagicus

   A

  PELECANIFORMES

  Sulidae

  60

  Σούλα (του Βορρά)

  Morus bassanus

   A

  Phalacrocoracidae

  61

  (Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος

  Phalacrocorax carbo

   A

  62

  (Ευρωπαϊκός) Θαλασσοκόρακας

  Phalacrocorax aristotelis

   A

  63

  Λαγγόνα

  Phalacrocorax pygmeus

   A

  Pelecanidae

  64

  Ροδοπελεκάνος

  Pelecanus onocrotalus

   A

  65

  Αργυροπελεκάνος

  Pelecanus crispus

   A

  CICONIIFORMES

  Ardeidae

  66

  (Ευρασιατικός) Ήταυρος

  Botaurus stellaris

   A

  67

  (Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς

  Ixobrychus minutus

   A

  68

  (Κοινός) Νυχτοκόρακας

  Nycticorax nycticorax

   A

  69

  Γραμμοτσικνιάς 

  Butorides striata

   A

  70

  (Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς

  Ardeola ralloides

   A

  71

  Γελαδάρης

  Bubulcus ibis

   A

  72

  Θαλασσοτσικνιάς

  Egretta gularis

   A

  73

  (Κοινός) Λευκοτσικνιάς

  Egretta garzetta

   A

  74

  Μαυροτσικνιάς

  Egretta ardesiaca

   A

  75

  Αργυροτσικνιάς

  Egretta alba

   A

  76

  Σταχτοτσικνιάς

  Ardea cinerea

   A

  77

  Πορφυροτσικνιάς

  Ardea purpurea

   A

  Ciconiidae

  78

  Μαύρος Πελαργός

  Ciconia nigra

   A

  79

  Λευκός Πελαργός

  Ciconia ciconia

   A

  Threskiornithidae

  80

  (Ευρασιατική) Χαλκόκοτα

  Plegadis falcinellus

   A

  81

  (Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα

  Platalea leucorodia

   A

  PHOENICOPTERIFORMES

  Phoenicopteridae

  82

  (Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο

  Phoenicopterus roseus

   A

  ACCIPITRIFORMES

  Accipitridae

  83

  (Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης

  Pernis apivorus

   A

  84

  Έλανος

  Elanus caeruleus

   A

  85

  Τσίφτης

  Milvus migrans

   A

  86

  Ψαλιδιάρης

  Milvus milvus

   A

  87

  (Ευρωπαϊκός) Θαλασσαετός

  Haliaeetus albicilla

   A

  88

  Γυπαετός

  Gypaetus barbatus

   A

  89

  Ασπροπάρης

  Neophron percnopterus

   A

  90

  Όρνιο

  Gyps fulvus

   A

  91

  Μαυρόγυπας

  Aegypius monachus

   A

  92

  Φιδαετός

  Circaetus gallicus

   A

  93

  Καλαμόκιρκος

  Circus aeruginosus

   A

  94

  Χειμωνόκιρκος

  Circus cyaneus

   A

  95

  Στεπόκιρκος

  Circus macrourus

   A

  96

  Λιβαδόκιρκος

  Circus pygargus

   A

  97

  Διπλοσάϊνο

  Accipiter gentilis

   A

  98

  (Κοινό) Ξεφτέρι

  Accipiter nisus

   A

  99

  (Κοινό) Σαΐνι

  Accipiter brevipes

   A

  100

  (Κοινή) Γερακίνα

  Buteo buteo

   A

  101

  Αετογερακίνα

  Buteo rufinus

   A

  102

  Χιονογερακίνα

  Buteo lagopus

   A

  103

  Στικταετός

  Aquila clanga

   A

  104

  Κραυγαετός

  Aquila pomarina

   A

  105

  Γερακαετός

  Aquila pennata

   A

  106

  Χρυσαετός

  Aquila chrysaetos

   A

  107

  Σπιζαετός

  Aquila fasciata

   A

  108

  Στεπαετός

  Aquila nipalensis

   A

  109

  (Ανατολικός) Βασιλαετός

  Aquila heliaca

   A

  Pandionidae

  110

  Ψαραετός

  Pandion haliaetus

   A

  FALCONIFORMES

  Falconidae

  111

  (Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι

  Falco naumanni

   A

  112

  Βραχοκιρκίνεζο

  Falco tinnunculus

   A

  113

  (Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο

  Falco vespertinus

   A

  114

  Ασιατικό Μαυροκιρκίνεζο

  Falco amurensis

   A

  115

  Νανογέρακο

  Falco columbarius

   A

  116

  Δεντρογέρακο

  Falco subbuteo

   A

  117

  Μαυροπετρίτης

  Falco eleonorae

   A

  118

  Χρυσογέρακο

  Falco biarmicus

   A

  119

  Στεπογέρακο

  Falco cherrug

   A

  120

  Πετρίτης

  Falco peregrinus

   A

  121

  Ερημοπετρίτης

  Falco pelegrinoides

   A

  GRUIFORMES

  Rallidae

  122

  (Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα

  Rallus aquaticus

   A

  123

  Στικτοπουλάδα

  Porzana porzana

   A

  124

  Μικροπουλάδα

  Porzana parva

   A

  125

  Νανοπουλάδα

  Porzana pusilla

   A

  126

  Ορτυκομάνα

  Crex crex

   A

  127

  (Κοινή) Νερόκοτα

  Gallinula chloropus

   A

  128

  Αφρικανική Πορφυροπουλάδα

  Porphyrio alleni

   A

  129

  Σουλτανοπουλάδα

  Porphyrio porphyrio

   A

  130

  (Κοινή) Φαλαρίδα

  Fulica atra

   A

  Gruidae

  131

  (Ευρωπαϊκός) Γερανός

  Grus grus

   A

  132

  Νυφογερανός

  Grus virgo

   A

  Otididae

  133

  Χαμωτίδα

  Tetrax tetrax

   A

  134

  Χλαμυδωτίδα της Σαχάρας

  Chlamydotis undulata

   B

  135

  Μεγάλη Ωτίδα

  Otis tarda

   A

  CHARADRIIFORMES

  Burhinidae

  136

  (Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα

  Burhinus oedicnemus

   A

  Recurvirostridae

  137

  Καλαμοκανάς

  Himantopus himantopus

   A

  138

  (Ευρωπαϊκή) Αβοκέτα

  Recurvirostra avosetta

   A

  Haematopodidae

  139

  (Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος

  Haematopus ostralegus

   A

  Charadriidae

  140

  Βροχοπούλι του Ειρηνικού

  Pluvialis fulva

   A

  141

  (Ευρωπαϊκό) Βροχοπούλι

  Pluvialis apricaria

   A

  142

  Αργυροπούλι

  Pluvialis squatarola

   A

  143

  Αγκαθοκαλημάνα

  Vanellus spinosus

   A

  144

  Αγελοκαλημάνα

  Vanellus gregarius

   A

  145

  Λεύκουρη Καλημάνα

  Vanellus leucurus

   A

  146

  (Ευρωπαϊκή) Καλημάνα

  Vanellus vanellus

   A

  147

  Ποταμοσφυριχτής

  Charadrius dubius

   A

  148

  Αμμοσφυριχτής

  Charadrius hiaticula

   A

  149

  Μικροσφυριχτής

  Charadrius pecuarius

   A

  150

  Θαλασσοσφυριχτής

  Charadrius alexandrinus

   A

  151

  (Μεγάλος) Ερημοσφυριχτής

  Charadrius leschenaultii

   A

  152

  Στεποσφυριχτής

  Charadrius asiaticus

   A

  153

  Βουνοσφυριχτής

  Charadrius morinellus

   A

  Scolopacidae

  154

  Μπαρτράμια

  Bartramia longicauda

   A

  155

  Σιγλίγουρος

  Numenius phaeopus

   A

  154

  Λεπτομύτα

  Numenius tenuirostris

   A

  157

  (Ευρασιατική) Τουρλίδα

  Numenius arquata

   A

  158

  (Ευρωπαϊκή) Λιμόζα

  Limosa limosa

   A

  159

  Θαλασσολιμόζα

  Limosa lapponica

   A

  160

  Χαλικοκυλιστής

  Arenaria interpres

   A

  161

  Κοκκινοσκαλίδρα

  Calidris canutus

   A

  162

  Μαχητής

  Calidris pugnax

   A

  163

  Ραβδοσκαλίδρα

  Calidris falcinellus

   A

  164

  Δρεπανοσκαλίδρα

  Calidris ferruginea

   A

  165

  Μακρύποδη Σκαλίδρα

  Calidris himantopus

   A

  166

  Σταχτιά Νανοσκαλίδρα

  Calidris temminckii

   A

  167

  Λευκοσκαλίδρα

  Calidris alba

   A

  168

  Λασποσκαλίδρα

  Calidris alpina

   A

  169

  Βραχοσκαλίδρα

  Calidris maritima

   A

  170

  Λιβαδοσκαλίδρα

  Calidris bairdii

   A

  171

  (Κοινή) Νανοσκαλίδρα

  Calidris minuta

   A

  172

  Λευκόπυγη Σκαλίδρα

  Calidris fuscicollis

   A

  173

  Τρυγγίτης

  Calidris subruficollis

   A

  174

  Θωρακωτή Σκαλίδρα

  Calidris melanotos

   A

  175

  Τρίχρωμος Φαλαρόποδας

  Phalaropus tricolor

   A

  176

  Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας

  Phalaropus lobatus

   A

  177

  Κόκκινος Φαλαρόποδας

  Phalaropus fulicarius

   A

  178

  Ρωσότρυγγας

  Xenus cinereus

   A

  179

  Ακτίτης

  Actitis hypoleucos

   A

  180

  Κηλιδωτός Ακτίτης

  Actitis macularius

   A

  181

  Δασότρυγγας

  Tringa ochropus

   A

  182

  Μαυρότρυγγας

  Tringa erythropus

   A

  183

  Πρασινοσκέλης

  Tringa nebularia

   A

  184

  Μικρός Κιτρινοσκέλης

  Tringa flavipes

   A

  185

  Βαλτότρυγγας

  Tringa stagnatilis

   A

  186

  Λασπότρυγγας

  Tringa glareola

   A

  187

  Κοκκινοσκέλης

  Tringa totanus

   A

  188

  Μικρομπεκάτσινο

  Lymnocryptes minimus

   A

  189

  Μεγάλος Λιμνόδρομος

  Limnodromus scolopaceus

   A

  190

  (Ευρασιατική) Μπεκάτσα

  Scolopax rusticola

   A

  191

  (Κοινό) Μπεκατσίνι

  Gallinago gallinago

   A

  192

  Διπλομπεκάτσινο

  Gallinago media

   A

  Glareolidae

  193

  Αμμοδρόμος

  Cursorius cursor

   A

  194

  (Κοινό) Νεροχελίδονο

  Glareola pratincola

   A

  195

  Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο

  Glareola nordmanni

   A

  Stercorariidae

  196

  Σπαθοληστόγλαρος

  Stercorarius pomarinus

   A

  197

  Γερακοληστόγλαρος

  Stercorarius parasiticus

   A

  198

  Βελονοληστόγλαρος

  Stercorarius longicaudus

   A

  199

  Αετοληστόγλαρος

  Stercorarius skua

   A

  Sternidae

  200

  Σταχτογλάρονο

  Onychoprion anaethetus

   A

  201

  (Ευρωπαϊκό) Νανογλάρονο

  Sternula albifrons

   A

  202

  Γελογλάρονο

  Gelochelidon nilotica

   A

  203

  Καρατζάς

  Hydroprogne caspia

   A

  204

  Μουστακογλάρονο

  Chlidonias hybrida

   A

  205

  Μαυρογλάρονο

  Chlidonias niger

   A

  206

  Αργυρογλάρονο

  Chlidonias leucopterus

   A

  207

  Χειμωνογλάρονο

  Sterna sandvicensis

   A

  208

  Πορτοκαλόραμφο Γλαρόνι

  Sterna bengalensis

   A

  209

  Ποταμογλάρονο

  Sterna hirundo

   A

  210

  Χιονογλάρονο

  Sterna paradisaea

   A

  Laridae

  211

  Νανόγλαρος

  Hydrocoloeus minutus

   A

  212

  Τριδάκτυλος Γλάρος

  Rissa tridactyla

   A

  213

  Λεπτόραμφος Γλάρος

  Larus genei

   A

  214

  Καστανοκέφαλος Γλάρος

  Larus ridibundus

   A

  215

  Αζτεκόγλαρος

  Larus atricilla

   A

  216

  Αετόγλαρος

  Larus ichthyaetus

   A

  217

  Αιγαιόγλαρος

  Larus audouinii

   A

  218

  Μαυροκέφαλος Γλάρος

  Larus melanocephalus

   A

  219

  Λευκόφθαλμος Γλάρος

  Larus leucophthalmus

   B

  220

  Θυελλόγλαρος

  Larus canus

   A

  221

  Μελανόγλαρος

  Larus fuscus

   A

  222

  Ασημόγλαρος του Βορρά

  Larus argentatus

   A

  223

  Ασημόγλαρος της Κασπίας

  Larus cachinnans

   A

  224

  Ασημόγλαρος της Αρμενίας

  Larus armenicus

   A

  225

  Ασημόγλαρος (της Μεσογείου)

  Larus michahellis

   A

  226

  Γλάρος της Ισλανδίας

  Larus glaucoides

   A

  227

  Γιγαντόγλαρος

  Larus marinus

   A

  PTEROCLIDIFORMES

  Pteroclidae

  228

  Μαυροπεριστερόκοτα

  Pterocles orientalis

   A

  229

  Βελονόουρη Περιστερόκοτα

  Pterocles alchata

   A

  230

  Περιστερόκοτα της Στέπας

  Syrrhaptes paradoxus

   B

  COLUMBIFORMES

  Columbidae

  231

  Αγριοπερίστερο

  Columba livia

   A

  232

  Φασσοπερίστερο

  Columba oenas

   A

  233

  (Κοινή) Φάσσα

  Columba palumbus

   A

  234

  Δεκαοχτούρα

  Streptopelia decaocto

   A

  235

  (Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι

  Streptopelia turtur

   A

  236

  Ελατοτρύγονο

  Streptopelia orientalis

   A

  237

  Φοινικοτρύγονο

  Streptopelia senegalensis

   A

  PSITTACIFORMES

  Psittacidae

  238

  Πράσινος Παπαγάλος

  Psittacula krameri

   C

  CUCULIFORMES

  Cuculidae

  239

  Κισσόκουκος

  Clamator glandarius

   A

  240

  (Ευρωπαϊκός) Κούκος

  Cuculus canorus

   A

  STRIGIFORMES

  Tytonidae

  241

  Τυτώ

  Tyto alba

   A

  Strigidae

  242

  (Ευρασιατικός) Γκιώνης

  Otus scops

   A

  243

  (Κοινός) Μπούφος

  Bubo bubo

   A

  244

  Σπουργιτόγλαυκα

  Glaucidium passerinum

   A

  245

  (Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια

  Athene noctua

   A

  246

  (Κοινός) Χουχουριστής

  Strix aluco

   A

  247

  Χουχουριστής των Ουραλίων

  Strix uralensis

   A

  248

  Νανόμπουφος

  Asio otus

   A

  249

  Βαλτόμπουφος

  Asio flammeus

   A

  250

  Αιγωλιός

  Aegolius funereus

   A

  CAPRIMULGIFORMES

  Caprimulgidae

  251

  (Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι

  Caprimulgus europaeus

   A

  APODIFORMES

  Apodidae

  252

  (Κοινή) Σταχτάρα

  Apus apus

   A

  253

  Ωχροσταχτάρα

  Apus pallidus

   A

  254

  Βουνοσταχτάρα

  Apus melba

   A

  255

  Μικροσταχτάρα

  Apus affinis

   A

  CORACIIFORMES

  Alcedinidae

  256

  Σμυρναλκυόνη

  Halcyon smyrnensis

   A

  257

  (Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη

  Alcedo atthis

   A

  258

  Κήρυλος

  Ceryle rudis

   A

  Meropidae

  259

  Νανομελισσοφάγος

  Merops orientalis

   A

  260

  (Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος

  Merops apiaster

   A

  261

  Πράσινος Μελισσοφάγος

  Merops persicus

   A

  Coraciidae

  262

  (Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα

  Coracias garrulus

   A

  Upupidae

  263

  Τσαλαπετεινός

  Upupa epops

   A

  PICIFORMES

  Picidae

  264

  Στραβολαίμης

  Jynx torquilla

   A

  265

  Σταχτής Δρυοκολάπτης

  Picus canus

   A

  266

  Πράσινος Δρυοκολάπτης

  Picus viridis

   A

  267

  Μαύρος Δρυοκολάπτης

  Dryocopus martius

   A

  268

  Πευκοδρυοκολάπτης

  Dendrocopos major

   A

  269

  Βαλκανικός Δρυοκολάπτης

  Dendrocopos syriacus

   A

  270

  Μεσαίος Δρυοκολάπτης

  Dendrocopos medius

   A

  271

  Λευκονώτης Δρυοκολάπτης

  Dendrocopos leucotos

   A

  272

  Νανοδρυοκολάπτης

  Dendrocopos minor

   A

  273

  Τριδάκτυλος Δρυοκολάπτης

  Picoides tridactylus

   A

  PASSERIFORMES

  Alaudidae

  274

  Χερσόφιλος

  Chersophilus duponti

   A

  275

  (Κοινή) Γαλιάντρα

  Melanocorypha calandra

   A

  276

  Βουνογαλιάντρα

  Melanocorypha bimaculata

   A

  277

  Λευκόφτερη Σιταρήθρα

  Melanocorypha leucoptera

   A

  278

  Μαυρογαλιάντρα

  Melanocorypha yeltoniensis

   A

  279

  (Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα

  Calandrella brachydactyla

   A

  280

  Γραμμωτή Μικρογαλιάντρα

  Calandrella rufescens

   A

  281

  Κατσουλιέρης

  Galerida cristata

   A

  282

  Δεντροσταρήθρα

  Lullula arborea

   A

  283

  Σιταρήθρα

  Alauda arvensis

   A

  284

  Χιονάδα

  Eremophila alpestris

   A

  Hirundinidae

  285

  Οχθοχελίδονο

  Riparia riparia

   A

  286

  (Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο

  Ptyonoprogne rupestris

   A

  287

  Σταβλοχελίδονο

  Hirundo rustica

   A

  288

  Λευκοχελίδονο

  Delichon urbicum

   A

  289

  Μιλτοχελίδονο

  Cecropis daurica

   A

  Motacillidae

  290

  Διπλοκελάδα

  Anthus richardi

   A

  291

  Ωχροκελάδα

  Anthus campestris

   A

  292

  Κελάδα της Μογγολίας

  Anthus godlewskii

   A

  293

  Δεντροκελάδα

  Anthus trivialis

   A

  294

  Λιβαδοκελάδα

  Anthus pratensis

   A

  295

  Κοκκινοκελάδα

  Anthus cervinus

   A

  296

  (Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα

  Anthus spinoletta

   A

  297

  Θαλασσοκελάδα

  Anthus petrosus

   A

  298

  Κιτρινοσουσουράδα

  Motacilla flava

   A

  299

  Κιτροσουσουράδα

  Motacilla citreola

   A

  300

  Σταχτοσουσουράδα

  Motacilla cinerea

   A

  301

  Λευκοσουσουράδα

  Motacilla alba

   A

  Bombycillidae

  302

  (Ευρωπαϊκή) Βομβυκίλα

  Bombycilla garrulus

   A

  Cinclidae

  303

  (Ευρωπαϊκός) Νεροκότσυφας

  Cinclus cinclus

   A

  Troglodytidae

  304

  (Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης

  Troglodytes troglodytes

   A

  Prunellidae

  305

  (Κοινός) Θαμνοψάλτης

  Prunella modularis

   A

  306

  Χιονοψάλτης

  Prunella collaris

   A

  Turdidae

  307

  Κουφαηδόνι

  Cercotrichas galactotes

   A

  308

  Κοκκινολαίμης

  Erithacus rubecula

   A

  309

  Τσιχλαηδόνι

  Luscinia luscinia

   A

  310

  (Κοινό) Αηδόνι

  Luscinia megarhynchos

   A

  311

  Γαλαζολαίμης

  Luscinia svecica

   A

  312

  Ασπρολαίμης

  Irania gutturalis

   A

  413

  Καρβουνιάρης

  Phoenicurus ochruros

   A

  314

  (Κοινός) Φοινίκουρος

  Phoenicurus phoenicurus

   A

  315

  Φοινίκουρος του Άτλαντα

  Phoenicurus moussieri

   A

  316

  Καστανολαίμης

  Saxicola rubetra

   A

  317

  Ασιατικός Μαυρολαίμης

  Saxicola maurus

   A

  318

  (Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης

  Saxicola rubicola

   A

  319

  Αμμοπετρόκλης

  Oenanthe isabellina

   A

  320

  Σταχτοπετρόκλης

  Oenanthe oenanthe

   A

  321

  Παρδαλοπετρόκλης

  Oenanthe pleschanka

   A

  322

  Ασπροκωλίνα

  Oenanthe hispanica

   A

  323

  Ερημοπετρόκλης

  Oenanthe deserti

   A

  324

  Βουνοπετρόκλης

  Oenanthe finschii

   A

  325

  Σκουφοπετρόκλης

  Oenanthe monacha

   A

  326

  Λευκόπυγος Πετρόκλης

  Oenanthe leucopyga

   A

  327

  Μαυροπετρόκλης

  Oenanthe leucura

   A

  328

  Πυροκότσυφας

  Monticola saxatilis

   A

  329

  Γαλαζοκότσυφας

  Monticola solitarius

   A

  330

  Χρυσότσιχλα

  Zoothera dauma

   A

  331

  Χιονοκότσυφας

  Turdus torquatus

   A

  332

  (Κοινός) Κότσυφας

  Turdus merula

   A

  333

  Μαυρόλαιμη Τσίχλα

  Turdus atrogularis

   A

  334

  Κεδρότσιχλα

  Turdus pilaris

   A

  335

  (Κοινή) Τσίχλα

  Turdus philomelos

   A

  336

  Κοκκινότσιχλα

  Turdus iliacus

   A

  337

  Τσαρτσάρα

  Turdus viscivorus

   A

  Sylviidae

  338

  (Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι

  Cettia cetti

   A

  339

  (Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη

  Cisticola juncidis

   A

  340

  Θαμνοτριλιστής

  Locustella naevia

   A

  341

  Ποταμοτριλιστής

  Locustella fluviatilis

   A

  342

  Καλαμοτριλιστής

  Locustella luscinioides

   A

  243

  Θαμνοστριτσίδα

  Iduna caligata

   A

  344

  Καστανοστριτσίδα

  Iduna opaca

   A

  345

  Ωχροστριτσίδα

  Iduna pallida

   A

  346

  Λιοστριτσίδα

  Hippolais olivetorum

   A

  347

  Κιτρινοστριτσίδα

  Hippolais icterina

   A

  348

  Ορφεοστριτσίδα

  Hippolais polyglotta

   A

  349

  Ψαθοποταμίδα

  Acrocephalus melanopogon

   A

  350

  Νεροποταμίδα

  Acrocephalus paludicola

   A

  351

  Σχοινοποταμίδα

  Acrocephalus schoenobaenus

   A

  352

  Λευκόφρυδη Ποταμίδα

  Acrocephalus agricola

   A

  353

  Βαλτοποταμίδα

  Acrocephalus palustris

   A

  354

  Καλαμοποταμίδα

  Acrocephalus scirpaceus

   A

  355

  Τσιχλοποταμίδα

  Acrocephalus arundinaceus

   A

  356

  Σαρδοτσιροβάκος

  Sylvia sarda

   A

  357

  Ρεικοτσιροβάκος

  Sylvia undata

   A

  358

  Καστανοτσιροβάκος

  Sylvia conspicillata

   A

  359

  Κοκκινοτσιροβάκος

  Sylvia cantillans

   A

  360

  Δυτικός Κοκκινοτσιροβάκος 

  Sylvia inornata

   A

  361

  Μαυροτσιροβάκος

  Sylvia melanocephala

   A

  362

  Αιγαιοτσιροβάκος

  Sylvia rueppelli

   A

  363

  Μελωδοτσιροβάκος

  Sylvia crassirostris

   A

  364

  Γερακοτσιροβάκος

  Sylvia nisoria

   A

  364

  Βουνοτσιροβάκος

  Sylvia curruca

   A

  366

  Θαμνοτσιροβάκος

  Sylvia communis

   A

  367

  Κηποτσιροβάκος

  Sylvia borin

   A

  368

  Μαυροσκούφης

  Sylvia atricapilla

   A

  369

  Κεδροφυλλοσκόπος

  Phylloscopus nitidus

   A

  370

  Χιονοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus borealis

   A

  371

  Νανοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus proregulus

   A

  372

  Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος

  Phylloscopus inornatus

   A

  373

  Γκριζοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus humei

   A

  374

  Σκουροφυλλοσκόπος

  Phylloscopus fuscatus

   A

  375

  Δυτικός Βουνοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus bonelli

   A

  376

  Βουνοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus orientalis

   A

  377

  Δασοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus sibilatrix

   A

  378

  Ιβηρικός Δεντροφυλλοσκόπος

  Phylloscopus ibericus

   A

  379

  Δεντροφυλλοσκόπος

  Phylloscopus collybita

   A

  380

  Θαμνοφυλλοσκόπος

  Phylloscopus trochilus

   A

  381

  Χρυσοβασιλίσκος

  Regulus regulus

   A

  382

  Πυροβασιλίσκος

  Regulus ignicapilla

   A

  Muscicapidae

  283

  Καστανομυγοχάφτης

  Muscicapa dauurica

   A

  384

  Σταχτομυγοχάφτης

  Muscicapa striata

   A

  385

  Νανομυγοχάφτης

  Ficedula parva

   A

  386

  Δρυομυγοχάφτης

  Ficedula semitorquata

   A

  387

  Κρικομυγοχάφτης

  Ficedula albicollis

   A

  388

  Μαυρομυγοχάφτης

  Ficedula hypoleuca

   A

  Timaliidae

  389

  Μουστακαλής

  Panurus biarmicus

   A

  Aegithalidae

  390

  Αιγίθαλος

  Aegithalos caudatus

   A

  Paridae

  391

  Γαλαζοπαπαδίτσα

  Cyanistes caeruleus

   A

  392

  Καλόγερος

  Parus major

   A

  393

  Λοφιοπαπαδίτσα

  Lophophanes cristatus

   A

  394

  Ελατοπαπαδίτσα

  Periparus ater

   A

  395

  Κλειδωνάς

  Poecile lugubris

   A

  396

  Καστανοπαπαδίτσα

  Poecile palustris

   A

  397

  Βουνοπαπαδίτσα

  Poecile montanus

   A

  Sittidae

  398

  Πευκοτσοπανάκος

  Sitta krueperi

   A

  399

  Δεντροτσοπανάκος

  Sitta europaea

   A

  400

  (Δυτικός) Βραχοτσοπανάκος

  Sitta neumayer

   A

  Tichodromadidae

  401

  Τοιχοδρόμος

  Tichodroma muraria

   A

  Certhiidae

  402

  Βουνοδεντροβάτης

  Certhia familiaris

   A

  403

  Καμποδεντροβάτης

  Certhia brachydactyla

   A

  Remizidae

  404

  Υφάντρα

  Remiz pendulinus

   A

  Oriolidae

  405

  (Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος

  Oriolus oriolus

   A

  Laniidae

  406

  Ξανθοκεφαλάς

  Lanius isabellinus

   A

  407

  Κεφαλάς του Τουρκεστάν

  Lanius phoenicuroides

   A

  408

  Αετομάχος

  Lanius collurio

   A

  409

  Σταχτοκεφαλάς

  Lanius minor

   A

  410

  Διπλοκεφαλάς

  Lanius excubitor

   A

  411

  Διπλοκεφαλάς της Μεσογείου

  Lanius meridionalis

   A

  412

  Κοκκινοκεφαλάς

  Lanius senator

   A

  413

  Παρδαλοκεφαλάς

  Lanius nubicus

   A

  Corvidae

  414

  (Ευρωπαϊκή) Κίσσα

  Garrulus glandarius

   A

  415

  (Κοινή) Καρακάξα

  Pica pica

   A

  416

  Καρυοθραύστης

  Nucifraga caryocatactes

   A

  417

  Κιτρινοκαλιακούδα

  Pyrrhocorax graculus

   A

  418

  Κοκκινοκαλιακούδα

  Pyrrhocorax pyrrhocorax

   A

  419

  (Ευρωπαϊκή) Κάργια

  Corvus monedula

   A

  420

  Χαβαρόνι

  Corvus frugilegus

   A

  421

  (Σταχτιά) Κουρούνα

  Corvus corone

   A

  422

  (Κοινός) Κόρακας

  Corvus corax

   A

  Sturnidae

  423

  Μαυροψάρονο

  Sturnus unicolor

   A

  424

  (Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι

  Sturnus vulgaris

   A

  425

  Αγιοπούλι

  Pastor roseus

   A

  Passeridae

  426

  Σπιτοσπουργίτης

  Passer domesticus

   A

  427

  Χωραφοσπουργίτης

  Passer hispaniolensis

   A

  428

  Μεσανατολικός Σπουργίτης

  Passer moabiticus

   A

  429

  Δεντροσπουργίτης

  Passer montanus

   A

  430

  Λοφοσπουργίτης

  Carpospiza brachydactyla

   A

  431

  Πετροσπουργίτης

  Petronia petronia

   A

  432

  (Κοινός) Χιονόστρουθος

  Montifringilla nivalis

   A

  Fringillidae

  433

  (Κοινός) Σπίνος

  Fringilla coelebs

   A

  434

  Χειμωνόσπινος

  Fringilla montifringilla

   A

  435

  Μαύρο Σκαρθάκι

  Serinus pusillus

   A

  436

  Σκαρθάκι

  Serinus serinus

   A

  437

  (Ευρωπαϊκός) Φλώρος

  Carduelis chloris

   A

  438

  (Κοινή) Καρδερίνα

  Carduelis carduelis

   A

  439

  (Κοινό) Λούγαρο

  Carduelis spinus

   A

  440

  (Κοινό) Φανέτο

  Carduelis cannabina

   A

  441

  (Κοινός) Σταυρομύτης

  Loxia curvirostra

   A

  442

  Ερημοπύρρουλας

  Bucanetes githagineus

   A

  443

  (Κοινή) Ροδόσπιζα

  Carpodacus erythrinus

   A

  444

  (Κοινός) Πύρρουλας

  Pyrrhula pyrrhula

   A

  445

  (Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης

  Coccothraustes coccothraustes

   A

  Emberizidae

  446

  Χιονοτσίχλονο

  Plectrophenax nivalis

   A

  447

  Ελατοτσίχλονο

  Emberiza leucocephalos

   A

  448

  Χρυσοτσίχλονο

  Emberiza citrinella

   A

  449

  Σιρλοτσίχλονο

  Emberiza cirlus

   A

  450

  Βουνοτσίχλονο

  Emberiza cia

   A

  451

  Σμυρνοτσίχλονο

  Emberiza cineracea

   A

  452

  Βλαχοτσίχλονο

  Emberiza hortulana

   A

  453

  Φρυγανοτσίχλονο

  Emberiza caesia

   A

  454

  Βαλτοτσίχλονο

  Emberiza rustica

   A

  455

  Νανοτσίχλονο

  Emberiza pusilla

   A

  456

  Σημυδοτσίχλονο

  Emberiza aureola

   A

  457

  (Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο

  Emberiza schoeniclus

   A

  458

  Αμπελουργός

  Emberiza melanocephala

   A

  459

  Τσιφτάς

  Emberiza calandra

   A

   

  Κατηγορίες ειδών

  Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων στην συνεδρίαση της 2/12/2005 και με την ευκαιρία της ανανέωσης του καταλόγου ειδών πουλιών της Ελλάδας, αποφάσισε (ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα) την κατηγοριοποίηση των ειδών ως εξής:

  Στην κατηγορία Α, που περιλαμβάνει είδη που έχουν παρατηρηθεί σε άγρια κατάσταση μετά από την 1/1/1950, εντάσσονται 453 είδη.

   

  Στην κατηγορία Β, που περιλαμβάνονται είδη που έχουν παρατηρηθεί σε άγρια κατάσταση από το 1800 μέχρι το 1949, εντάσσονται 4 είδη:

  Φρανκολίνος (Francolinus francolinus),

  Χλαμυδόγαλος (Chlamydotis undulata),

  Λευκόφθαλμος Γλάρος (Larus leucophthalmus),

  Περιστερόκοτα του Pallas (Syrrhaptes paradoxus)

   

  Στην κατηγορία C, που περιλαμβάνει είδη απελευθερωμένα, είδη που δραπέτευσαν και έχουν δημιουργήσει βιώσιμο αναπαραγωγικό πληθυσμό ή πουλιά που προέρχονται από πληθυσμό κατηγορίας C άλλης χώρας (δεν αναπαράγονται στη χώρα), εντάσσονται 2 είδη:

  Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa),

  Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

   

  Για τις ακόλουθες κατηγορίες :

  Κατηγορία D, που περιλαμβάνει κάθε είδος που δεν είναι σίγουρα αυθεντικός περιπλανώμενος επισκέπτης (οπότε πηγαίνει κατηγορία Α) ή πουλί που δραπέτευσε από αιχμαλωσία (οπότε πηγαίνει κατηγορία E) και

  Κατηγορία Ε, που περιλαμβάνει δραπέτες από αιχμαλωσία

  Η Επιτροπή έχει παραλάβει και έχει αξιολογήσει έντυπα αναφοράς, αλλά τα είδη που εντάσσονται στις κατηγορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο ειδών (σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα).

 • Δείτε φωτογραφίες των σπάνιων ειδών πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα

  ΕΔΩ

   

  Oenanthe monacha EleniGalinou cr

  Σκουφοπετρόκλης Oenanthe monacha στη Λέσβο (Φωτ. Ελένη Γαληνού)

  Limnodromus scolopaceus ThanasisKasvikis cr

  Mεγάλος Λιμνόδρομος Limnodromus scolopaceus στην Κρήτη (Φωτ. Θανάσης Κασβίκης)

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων:

  • Μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
  (για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων)
  Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210
  Αθήνα
Σπάνια Πουλιά της Ελλάδας https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_rarities.jpg Roula

For Teachers

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Προγράμματα στη φύση

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που στοχεύουν στη βιωματική επαφή των παιδιών με τη φύση και στη γνωριμία με τα πουλιά και τους βιοτόπους τους

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικό υλικό

Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την εφαρμογή δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Δείτε όλες τις δράσεις

For Families

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκδηλώσεις

“Χελιδονίσματα” και άλλες ανοιχτές εκδηλώσεις για τη γνωριμία με τον κόσμο των πουλιών

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Παιδικά Εργαστήρια

Εργαστήρια με κατασκευές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας!

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Μένουμε Κοντά στη Φύση

30 ημέρες με ημερήσιες αποστολές και δραστηριότητες

Δείτε όλες τις δράσεις
For Kids

For Kids

Παιχνίδια, κατασκευές και δραστηριότητες στη φύση για παιδιά κάθε ηλικίας. Διασκεδάστε μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας την άγρια ζωή που ζει πλάι μας!

περισσότερα

Public Awareness - Education

Public Awareness - Education

See our information materials, learn our news, discover our educational programmes and find out about our public awareness actions! 

more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter