Τον Δεκέμβριο του 2004, και μετά από προεργασία ετών, ιδρύθηκε η επιτροπή που ασχολείται με τα σπάνια είδη πουλιών που κατά καιρούς παρατηρούνται στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.).

logo Rarities

Αποτελεί κοινή δραστηριότητα της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών (Ε.Κ.Δ.Π.), αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από τους δύο αυτούς φορείς.

GreekColor Word WhiteBackground logo Κέντρου Δακτυλίωσης

 • Βασικοί σκοποί της Επιτροπής

  Οι βασικοί σκοποί της Ε.Α.Ο.Π. είναι η συστηματική παρακολούθηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων που αφορούν:

  • εμφάνιση νέων ή σπάνιων ειδών πουλιών στην Ελλάδα,
  • ασυνήθιστα μεγάλες συγκεντρώσεις πουλιών όλων των ειδών,
  • εμφανίσεις ειδών εκτός της κύριας περιοχής κατανομής τους,
  • εμφανίσεις ειδών εκτός των περιόδων φυσιολογικής παρουσίας τους στην χώρα μας.

   

  Αρμοδιότητες της Επιτροπής

  Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή :

  1. Συντάσσει κατάλληλα έντυπα καταγραφής ορνιθολογικών παρατηρήσεων.
  2. Συλλέγει όλες τις παρατηρήσεις που κρίνει ότι είναι ενδιαφέρουσες, ακόμα και αυτές που δεν γνωστοποιήθηκαν αρχικά σε αυτήν.
  3. Παραλαμβάνει τα έντυπα καταγραφής που υποβάλλονται σε αυτήν και παρέχει αμερόληπτη αξιολόγηση τους, που βασίζεται στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και εμπειρία.
  4. Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης και κατανομής πουλιών όπως και της συστηματικής.
  5. Διατηρεί ένα αρχειακό υλικό των εντύπων-παρατηρήσεων, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία (φωτογραφίες, σκίτσα, κ.α.).
  6. Συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και μελέτη των πουλιών, δημοσιοποιώντας στοιχεία που αναφέρονται στην παρουσία και στην εξάπλωση τους στον ελληνικό χώρο.
  7. Ενημερώνει τα μέλη της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για ότι καινούργιο προκύπτει σχετικά με παρατηρήσεις πουλιών που προσθέτουν νέα δεδομένα στη γνώση για την Ελληνική ορνιθοπανίδα
  8. Ενημερώνει την Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και ζητάει τη συμβολή και την συνεργασία της όταν κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες, όπως επίσης και κάθε άλλου ατόμου ή φορέα μπορεί να συμβάλλει στο έργο της.
  9. Επεξεργάζεται τον κατάλογο των ειδών πουλιών της Ελλάδας, τον οποίο παρακολουθεί, συμπληρώνει και αναθεωρεί αν κριθεί αναγκαίο, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα αναγνώρισης πουλιών και συστηματικής.

   

  Ο αρχικός κατάλογος της Επιτροπής βασίστηκε στο βιβλίο των Γ.Χανδρινού-Τ.Ακριώτη «The Birds of Greece», Helm, 1997 και περιλαμβάνει 422 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα μέχρι την 31/12/1995.

   

  Λειτουργία της Επιτροπής

  Η Επιτροπή είναι επταμελής και τα μέλη της είναι ισότιμα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι καταρχήν πενταετούς διάρκειας αλλά δεν υπάρχει καμία δέσμευση αν κάποιο μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.

  Σε περίπτωση αποχώρησης, η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε νέο μέλος που θα την απαρτίζει. Μπορεί ακόμα αν επιθυμεί, να αυξήσει στο μέλλον τον αριθμό των μελών της, εφόσον κρίνει ότι η αύξηση αυτή θα οδηγήσει σε πιο εύρυθμη λειτουργία του έργου της. Η Επιτροπή διατηρεί ένα αριθμό συνεργατών που παρέχουν μόνιμη υποστήριξη στις δραστηριότητές της ή αποτελούν συμβούλους σε ειδικούς τομείς.

  Η Ε.Α.Ο.Π. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος.

  Με την υπάρχουσα επταμελής σύνθεση, απαρτία έχει ορισθεί ότι υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη.

  Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης ενός εντύπου λαμβάνεται με ομοφωνία των παρόντων μελών.

  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ληφθεί η γνώμη ειδικού (εντός ή εκτός Ελλάδας), αν κρίνει ότι θα βοηθήσει στην αξιολόγηση μιας παρατήρησης.

  Ένα έντυπο που έχει αρχικά απορριφθεί, επαναξιολογείται μόνο αν παρουσιαστούν νέα στοιχεία, που προέκυψαν από δεύτερο αιτούντα, και βοηθούν στην καλύτερη αξιολόγηση του.

  Τα έντυπα μπορεί να είναι υπό μορφή έκθεσης που συντάσσεται από τον παρατηρητή, ή υπό μορφή του εντύπου της Ε.Α.Ο.Π. Ο αιτών οφείλει:

  1. Να παρέχει μια πλήρη περιγραφή του(ων) πουλιού(ων) και τις περιστάσεις της παρατήρησης, αναλύοντας τα κριτήρια προσδιορισμού (αναγνώρισης)
  2. Να προσαρτήσει τα αντίγραφα των σημειώσεων, των σκίτσων, των φωτογραφιών και κάθε άλλου διαθέσιμου υλικού
  3. Να ονομάσει άλλους συμπαρατηρητές του, ικανούς να επιβεβαιώσουν την παρατήρηση

   

  Ενημέρωση - Επικοινωνία

  Οι αποφάσεις της επιτροπής, αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, δημοσιοποιούνται μέσω των γραπτών ή ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει η Ε.Α.Ο.Π. και η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία αρχικά στους αιτούντες και στη συνέχεια σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους.

  Επίσης στο τέλος κάθε χρόνου δίνεται στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση της Ε.Α.Ο.Π., που περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της για αποδοχή ή απόρριψη παρατηρήσεων, την ενημέρωση του καταλόγου των πουλιών της Ελλάδας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει πραχθεί από αυτήν.

  Το αρχείο της Επιτροπής φυλάσσεται προσωρινά στο αθηναϊκό γραφείο της Ορνιθολογικής. και είναι εμπιστευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Μπορεί όμως να τεθεί στην διάθεση των όποιων ενδιαφερομένων ύστερα από σχετική έγκριση της Επιτροπής και σε καμία περίπτωση χωρίς αυτήν.

  Η επικοινωνία με την επιτροπή γίνεται μέσω της Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210, Αθήνα, με την απαραίτητη σημείωση: παραλήπτης να γράφεται η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (στην οποία ανήκει η θυρίδα) και σε υποσημείωση για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων. Ακόμα μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

  Σύνθεση της Επιτροπής

  Γιώργος Χανδρινός, Πρόεδρος
  Νίκος Προμπονάς, Γραμματέας
  Κώστας Παπακωνσταντίνου, Μέλος
  Μιχάλης Δρετάκης, Μέλος
  Αποστόλης Χριστόπουλος, Μέλος
  Νίκος Σαμαριτάκης, Μέλος
  Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Μέλος
   

  Μόνιμοι συνεργάτες της Επιτροπής είναι οι:

  Τριαντάφυλλος Ακριώτης, Γιάννης Τσουγκράκης, Didier Vangeluwe, Χρήστος Βλάχος, Ελένη Γαληνού, Πασχάλης Δουγαλής, Παναγιώτης Λατσούδης, Ελένη Μακρυγιάννη, Νίκος Πέτρου, Κλαίρη Παπάζογλου, Δημήτρης Μπερτζελέτος, Θόδωρος Κομηνός και Μαρία Δημάκη.

 • Ποιές παρατηρήσεις στέλνουμε στην Επιτροπή

  Α. Παρατηρήσεις ειδών που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ πριν, δηλαδή όσων δεν περιλαμβάνονται στον πλήρη Κατάλογο των Πουλιών της Ελλάδας που ακολουθεί.

  Β. Παρατηρήσεις ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και τα οποία:

  1. Έχουν λιγότερες από 50 καταγραφές στη χώρα μας. Τα είδη αυτά αριθμούνται παρακάτω στον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας. [Σημειώστε ότι σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνονται και μερικά είδη τα οποία, με την αύξηση του αριθμού των παρατηρητών τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι εμφανίζονται μάλλον τακτικά στην Ελλάδα (π.χ. Στεπογέρακο). Ωστόσο οι δημοσιευμένες ή γενικότερα οι ευρύτερα γνωστές παρατηρήσεις για αυτά τα είδη παραμένουν λιγότερες από 50. Συνεπώς η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρατηρητές να στείλουν παρατηρήσεις από όλα τα είδη του καταλόγου, ασχέτως αν μερικά φαίνονται πολύ λιγότερο «σημαντικά» από τα υπόλοιπα].
  2. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 50 φορές, ωστόσο οι παρατηρήσεις αυτών εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές είτε επειδή τα είδη αυτά έχουν γίνει πλέον πολύ σπάνια και οι σύγχρονες αναφορές είναι πολύ λίγες (π.χ. Λεπτομύτα), είτε επειδή παραμένουν ιδιαίτερα άγνωστα στη χώρα μας και οι καλά τεκμηριωμένες αναφορές είναι απαραίτητες για να γνωρίσουμε περισσότερα γι αυτά (π.χ. Υδροβάτης). Τα είδη αυτά περιλαμβάνονται επίσης στον σχετικό κατάλογο.
  3. Απαντούν σε περιοχές μακριά από την κανονική κατανομή τους (π.χ. σε νησιά όπου δεν έχουν ξανά παρατηρηθεί). Ως «κανονική κατανομή» θεωρούμε αυτή που αποτυπώνεται στους χάρτες του βιβλίου των Γ.Χανδρινού - Τ.Ακριώτη «The Birds of Greece», 1997.
  4. Είναι μεταναστευτικά είδη και απαντούν σε χρονική στιγμή κατά την οποία δεν αναμένεται να βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτές είναι αναφορές για πρώιμες ή πολύ καθυστερημένες εμφανίσεις κατά τη μετανάστευση, διαχείμαση ειδών που είναι μόνο καλοκαιρινοί επισκέπτες ή καλοκαιρινή παρουσία ειδών που θεωρούνται αποκλειστικά χειμερινοί επισκέπτες. Και σε αυτή την περίπτωση, ως βασική γνώση για τη φαινολογία της εποχιακής παρουσίας των ειδών, θεωρείται η παραπάνω έκδοση.
  5. Εμφανίζονται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, σε πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο βιότοπο και, γενικά, παρατηρήσεις που για κάποιο λόγο μπορεί να θεωρηθούν ασυνήθιστες ή δημιουργούν σημαντικά δεδομένα που άπτονται ζητημάτων προστασίας της φύσης (π.χ. εμφανίσεις ή μεγάλες συγκεντρώσεις ειδών σε νέες περιοχές, αλλαγή θέσεων φωλιάσματος κλπ).

   

  Διευκρίνιση: επειδή για τις Περιπτώσεις Β3, Β4 και Β5 δεν μπορεί πάντα κάποιος να είναι βέβαιος για το τι είναι «σημαντικό», η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παρατηρητές να στείλουν όλες τις παρατηρήσεις που πιστεύουν ότι είναι σημαντικές, εξηγώντας και τον λόγο. Το ενδεχόμενο συσσώρευσης πλειάδας «μη σημαντικών» αναφορών υπάρχει. Ωστόσο η Επιτροπή κρίνει ότι, στην παρούσα φάση, είναι πιο σημαντικό να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για τα πουλιά της Ελλάδας.

  Σημείωση: η Επιτροπή θα αφαιρεί κάθε χρόνο από τον Κατάλογο των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας τα είδη εκείνα των οποίων οι αποδεκτές παρατηρήσεις ξεπερνούν τις 50. Μπορεί όμως και να προσθέσει κάποια, αν κριθεί ότι ανάγκες προστασίας της άγριας φύσης το απαιτούν.

  Βαθμός Τεκμηρίωσης: κάθε παρατήρηση που κατατίθεται στην Επιτροπή πρέπει να τεκμηριώνεται με όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για να προσδιορίσουν με ασφάλεια το συγκεκριμένο είδος. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για παρατηρήσεις που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές.

   

  Sylvia nana ManosVatzolas cr  Egretta gularis Kastoria 042021 SamarasKurillos cr

  Ερημοτσιροβάκος Sylvia nana (Φωτ. Μάνος Βατζόλας), Θαλασσοτσικνιάς Egretta gularis (Φωτ. Κύριλλος Σαμαράς)

   

  Κατάλογος των Σπάνιων Πουλιών της Ελλάδας

  List compiled by: Hellenic Rarities Committee
    Species Scientific Name
  1 Bean Goose Anser fabalis
  2 Snow Goose Anser caerulescens
  3 Brant Goose Branta bernicla
  4 Blue-winged Teal Anas discors
  5 Marbled Duck Marmaronetta angustirostris
  6 Common Eider Somateria mollissima
  7 Long-tailed Duck Clangula hyemalis
  8 Common Scoter Melanitta nigra
  9 Velvet Scoter Melanitta fusca
  10 Black Francolin Francolinus francolinus
  11 Black Grouse Tetrao tetrix
  12 Great Northern Loon Gavia immer
  13 Great Shearwater Puffinus gravis
  14 Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus
  15 European Storm Petrel Hydrobates pelagicus
  16 Western Reef Egret Egretta gularis
  17 Black Heron Egretta ardesiaca
  18 Black-winged Kite Elanus caeruleus
  19 Amur Falcon Falco amurensis
  20 Barbary Falcon Falco pelegrinoides
  21 Corn Crake Crex crex
  22 Allen’s Gallinule Porphyrio alleni
  23 Purple Swamphen Porphyrio porphyrio
  24 Demoiselle Crane Grus virgo
  25 Little Bustard Tetrax tetrax
  26 Houbara Bustard Chlamydotis undulata
  27 Great Bustard Otis tarda
  28 Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
  29 Sociable Lapwing Vanellus gregarius
  30 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus
  31 Kittlitz's Plover Charadrius pecuarius
  32 Caspian Plover Charadrius asiaticus
  33 Upland Sandpiper Bartramia longicauda
  34 Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris
  35 Stilt Sandpiper Calidris himantopus
  36 Purple Sandpiper Calidris maritima
  37 Baird’s Sandpiper Calidris bairdii
  38 White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis
  39 Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis
  40 Pectoral Sandpiper Calidris melanotos
  41 Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor
  42 Red Phalarope Phalaropus fulicarius
  43 Spotted Sandpiper Actitis macularius
  44 Lesser Yellowlegs Tringa flavipes
  45 Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus
  46 Cream-coloured Courser Cursorius cursor
  47 Black-winged Pratincole Glareola nordmanni
  48 Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
  49 Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus
  50 Great Skua Stercorarius skua
  51 Bridled Tern Onychoprion anaethetus
  52 Lesser Crested Tern Sterna bengalensis
  53 Arctic Tern Sterna paradisaea
  54 Laughing Gull Larus atricilla
  55 Pallas's Gull Larus ichthyaetus
  56 White-eyed Gull Larus leucophthalmus
  57 European Herring Gull Larus argentatus
  58 Armenian Gull Larus armenicus
  59 Iceland Gull Larus glaucoides
  60 Greater Black-backed Gull Larus marinus
  61 Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis
  62 Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata
  63 Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus
  64 Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis
  65 Laughing Dove Streptopelia senegalensis
  66 Eurasian Pygmy Owl Glaucidium passerinum
  67 Ural Owl Strix uralensis
  68 Little Swift Apus affinis
  69 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis
  70 Pied Kingfisher Ceryle rudis
  71 Green Bee-eater Merops orientalis
  72 Dupont's Lark Chersophilus duponti
  73 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata
  74 White-winged Lark Melanocorypha leucoptera
  75 Black Lark Melanocorypha yeltoniensis
  76 Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens
  77 Blyth’s Pipit Anthus godlewskii
  78 Eurasian Rock Pipit Anthus petrosus
  79 White-throated Robin Irania gutturalis
  80 Moussier's Redstart Phoenicurus moussieri
  81 Siberian Stonechat Saxicola maurus
  82 Desert Wheatear Oenanthe deserti
  83 Finsch's Wheatear Oenanthe finschii
  84 Hooded Wheatear Oenanthe monacha
  85 White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga
  86 Black Wheatear Oenanthe leucura
  87 White's Thrush Zoothera dauma
  88 Black-throated Thrush Turdus atrogularis
  89 Booted Warbler Iduna caligata
  90 Western Olivaceous Warbler Iduna opaca
  91 Melodious Warbler Hippolais polyglotta
  92 Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola
  93 Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
  94 Marmora’s Warbler Sylvia sarda
  95 Dartford Warbler Sylvia undata
  96 Spectacled Warbler Sylvia conspicillata
  97 Green Warbler Phylloscopus nitidus
  98 Arctic Warbler Phylloscopus borealis
  99 Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
  100 Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
  101 Hume’s Warbler Phylloscopus humei
  102 Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
  103 Western Bonelli’s Warbler Phylloscopus bonelli
  104 Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus
  105 Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica
  106 Isabelline Shrike Lanius isabellinus
  107 Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides
  108 Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
  109 Spotless Starling Sturnus unicolor
  110 Dead Sea Sparrow Passer moabiticus
  111 Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla
  112 Red-fronted Serin Serinus pusillus
  113 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
  114 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
  115 Snow Bunting Plectrophenax nivalis
  116 Pine Bunting Emberiza leucocephalos
  117 Rustic Bunting Emberiza rustica
  118 Little Bunting Emberiza pusilla
  119 Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο Καταγραφής Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο:

  Έντυπο Καταγραφής Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων

   

  Αφού συμπληρώσετε το έντυπο μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

  Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
  (για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων)
  Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210
  Αθήνα
 • ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2018:

  pdf
   

  Παλαιότερες Αναφορές:

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2017: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2016: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2015: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2014: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2013: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2012: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2011: pdf, doc
   
  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2010: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2009: pdf, doc
   
  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2008: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2007: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2006: pdf, doc

  ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 2005: pdf, doc
   

 • Δείτε φωτογραφίες των σπάνιων ειδών πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα

  ΕΔΩ

   

  Oenanthe monacha EleniGalinou cr  Limnodromus scolopaceus ThanasisKasvikis cr

  Σκουφοπετρόκλης Oenanthe monacha στη Λέσβο (Φωτ. Ελένη Γαληνού), Μεγάλος Λιμνόδρομος Limnodromus scolopaceus στην Κρήτη (Φωτ. Θανάσης Κασβίκης)

 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων:

  • Μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
  (για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων)
  Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 10210
  Αθήνα
Σπάνια Πουλιά της Ελλάδας https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_rarities.jpg Roula

For Teachers

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Προγράμματα στη φύση

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που στοχεύουν στη βιωματική επαφή των παιδιών με τη φύση και στη γνωριμία με τα πουλιά και τους βιοτόπους τους

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικό υλικό

Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την εφαρμογή δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Δείτε όλες τις δράσεις

For Families

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκδηλώσεις

“Χελιδονίσματα” και άλλες ανοιχτές εκδηλώσεις για τη γνωριμία με τον κόσμο των πουλιών

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Παιδικά Εργαστήρια

Εργαστήρια με κατασκευές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας!

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Μένουμε Κοντά στη Φύση

30 ημέρες με ημερήσιες αποστολές και δραστηριότητες

Δείτε όλες τις δράσεις
For Kids

For Kids

Παιχνίδια, κατασκευές και δραστηριότητες στη φύση για παιδιά κάθε ηλικίας. Διασκεδάστε μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας την άγρια ζωή που ζει πλάι μας!

περισσότερα

Public Awareness - Education

Public Awareness - Education

See our information materials, learn our news, discover our educational programmes and find out about our public awareness actions! 

more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter