en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR066 Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) και Όρος Σμόλικας
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A3, B2, C6
Συντεταγμένες: 40o 2' B 20o 50' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 500-2637 μέτρα
Εμβαδόν: 550,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Απόμακρη οροσειρά που διασχίζεται από τους ποταμούς Αώο και Βοϊδομάτη. Η περιοχή καλύπτεται από δάση πλατύφυλλων, κωνοφόρων και μεικτά δάση και εκτεταμένους υπαλπικούς λειμώνες στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Στις ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η δασοκομία, η κτηνοτροφία, το κυνήγι και η αναψυχή.

Ενδιαιτήματα: Βραχώδεις περιοχές (10%: Εσωτερικοί απόκρημνοι βράχοι, Σάρες (Λιθώνες) και ογκόλιθοι), Δάση και δασικές εκτάσεις (60%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση, Μικτά δάση, Αυτοφυή κωνοφόρα δάση), Λιβάδια (25%: Αλπικά και υποαλπικά ποολίβαδα, Μεσόφιλα ποολίβαδα), Θαμνώνες (5%: Θάμνοι)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), δασοπονία (40%), τουρισμός/αναψυχή (20%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (5%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
126.000 στρ. αποτελούν Εθνικό Δρυμό (Βίκου-Αώου). 20.800 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής. 10.170 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κέδρας-Πάπιγκου). 39.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Παρλέτζι-Άβαλος/Βρυσοχωρίου-Ηλιοχωρίου). 36.000 στρ. αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Χαράδρας Αώου-Κόνιτσας-Ελευθέρου-Πάπιγκου).
199,760 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ(GR2130002)274,160 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜIΛΑ)(GR2130009)


Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά, αλπικά και δασικά είδη. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται τέσσερα από τα 10 είδη στην Ευρώπη που περιορίζονται (όταν αναπαράγονται) στην Ευρασιακή υψηλή ορεινή διάπλαση.

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Alectoris graeca Πετροπέρδικα επιδημητικό 1996 Σύνηθες άγνωστη B2
Neophron percnopterus Ασπροπάρης αναπαράγεται 1997 5 - άγνωστη B2, C6
Circaetus gallicus Φιδαετός αναπαράγεται 0 - - άγνωστη C6
Aquila chrysaetos Χρυσαετός επιδημητικό 0 2 3 άγνωστη C6
Pyrrhocorax pyrrhocorax Κοκκινοκαλιακούδα επιδημητικό 1997 Μη κοινό άγνωστη B2, C6
Pyrrhocorax graculus Κιτρινοκαλιακούδα επιδημητικό 1997 700 - μέτρια A3
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας αναπαράγεται 1997 Σύνηθες άγνωστη B2
Tichodroma muraria Σβαρνίστρα επιδημητικό 0 - - άγνωστη A3
Montifringilla nivalis Χιονόστρουθος επιδημητικό 0 - - άγνωστη A3
Prunella collaris Χιονοψάλτης επιδημητικό 0 - - άγνωστη A3
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Οι κύριες απειλές προέρχονται από σχέδια για ανάπτυξη τουρισμού μεγάλης κλίμακας, τα υπάρχοντα προγράμματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και το κυνήγι. Έχουν συνταχθεί αρκετές μελέτες προστασίας και ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης σχέδιο διαχείρισης. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (υψηλή), αποδασώσεις (για εμπόριο) (μέτρια), εξορυκτικές δραστηριότητες (μεταλλεία) (χαμηλή), βόσκηση δασών (μέτρια), εντατικοποιημένη διαχείριση δασών (υψηλή), τουρισμός/αναψυχή (υψηλή), επιλεγμένη υλοτομία και κόψιμο (υψηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr