en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Τα πουλιά

 

Στον υγρότοπο μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 164 είδη πουλιών. Από τον Απρίλιο 2008, η συστηματική εβδομαδιαία παρακολούθηση από εθελοντές, μέλη και συνεργάτες της Ορνιθολογικής εμπλούτισε τον κατάλογο των ειδών πουλιών που απαντούν στην περιοχή και συνέβαλε στη λεπτομερέστερη καταγραφή των μεταβολών του αριθμού των ατόμων των διαφόρων ειδών που φιλοξενούνται στην περιοχή κατά τη διάρκεια του έτους. Από το 2009 ορίστηκαν τα είδη προτεραιότητας του υγροτόπου, όπως αυτά περιγράφονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και συμπληρώθηκαν με είδη που προέκυψαν από την παρακολούθηση των ετών 2008 και 2009. Μεταξύ αυτών είναι η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), το Γκισάρι, (Aythya ferina), ο Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) κ.ά. Από τον Ιανουάριο 2010 για τα είδη προτεραιότητας παρακολουθείται εκτός από την παρουσία/ αφθονία τους, και η κατανομή τους στους διάφορους οικοτόπους του υγροτόπου.

Η πρώτη επεξεργασία των στοιχείων έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω η κατανομή της Βαλτόπαπιας, του πιο σημαντικού προστατευόμενου είδους που αναπαράγεται στον υγρότοπο (Διάγραμμα 1α). Η Βαλτόπαπια είναι ένα είδος που παρατηρείται κυρίως τέλος καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο προτιμά τη "σιγουριά" που εξασφαλίζουν οι πυκνοί καλαμιώνες, οπότε δύσκολα γίνεται αντιληπτή. Έτσι μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν αναφορικά με τον αναπαραγόμενο πληθυσμό.

Αντίθετα, ο Κύκνος (Cygnus olor) είναι ένα είδος που παρατηρείται εύκολα στον υγρότοπο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (Διάγραμμα 1β), άλλωστε από κάποιους η περιοχή αποκαλείται η "λίμνη των κύκνων". Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν η ΔΕΗ είχε εισάγει κύκνους στον υγρότοπο. Στην προσπάθεια να μείνουν οι νεαροί κύκνοι στη λίμνη σχεδόν κάθε χρόνο με ανάλογους χειρισμούς μειωνόταν η πτητική ικανότητα των πουλιών. Η τακτική αυτή έχει σταματήσει πια μετά από παρεμβάσεις της Ορνιθολογικής

 

Διάγραμμα 1α & 1β

Διάγραμμα 1α και 1β
Μεταβολή του αριθμού των ατόμων (μέγιστες παρατηρήσεις) Βαλτόπαπιας (αριστερά) και
του Κύκνου (δεξιά)
στη λίμνη Άγρα κατά τα έτη 2008 (σκούρο γκρι) και 2009 (διαγράμμιση)

Ενδιαφέρουσα ήταν και η έρευνα τροφοληψίας τριών ειδών ερωδιών που πραγματοποιήθηκε στο 2008 στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης δύο φοιτητριών του τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Ζωολογικό Συνέδριο. Περιληπτικά προέκυψε ότι ο Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) τρέφεται σε παρόχθια βλάστηση, ο Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) σε παρυφές καλαμιώνα, ενώ ο Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) επέλεγε και τους δυο οικοτόπους για τροφοληψία. Καταγράφηκαν δύο μέθοδοι τροφοληψίας: 'stand-and-wait' (Κρυπτοτσικνιάς) και 'walking slowly' (Μικροτσικνιάς) οι οποίες εξασφάλισαν υψηλή επιτυχία στις προσπάθειες τροφοληψίας (μ.ο. 87% και 92% αντίστοιχα).

 

Λίστα ειδών πουλιών: 

 

Αγιοπούλι
Sturnus roseus
Αετογερακίνα
Buteo rufinus
Αετομάχος
Lanius collurio
Αηδόνι
Luscinia megarhynchos
Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus
Αλκυόνα
Alcedo atthis
Αργυρογλάρονο
Chlidonias leucopterus
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
Ασημόγλαρος
Larus michahellis
Ασπροκωλίνα
Oenanthe hispanica
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
Βαλτόπαπια
Aythya nyroca
Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus palustris
Βουνοπαπαδίτσα
Parus montanus
Βουνοτσιροβάκος
Sylvia curruca
Βουνοτσίχλονο
Emberiza cia
Βουνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus orientalis
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
Βραχοτσοπανάκος
Sitta neumayer
Βραχοχελίδονο
Hirundo rupestris
Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus
Γερακίνα
Buteo buteo
Γερακότσιχλα
Turdus viscivorus
Γιδοβύζι
Caprimulgus europaeus
Γκισάρι
Aythya ferina
Γκιώνης
Otus scops
Δασότρυγγας
Tringa ochropus
Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix
Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
Δεντρογέρακο
Falco subbuteo
Δεντροκελάδα
Anthus trivialis
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea
Δεντροτσοπανάκος
Sitta europaea
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
Διπλοκεφαλάς
Lanius excubitor
Διπλοσάϊνο
Accipiter gentilis
Δρυομυγοχάφτης
Ficedula semitorquata
Ελατοπαπαδίτσα
Parus ater
Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis
Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus
Καλαμοκανάς
Himantopus himantopus
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus
Καλαμοτσιριλιστής
Locustella luscinioides
Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
Καλόγερος
Parus major
Καμποδεντροβάτης
Certhia brachydactyla
Καπακλής
Anas strepera
Καρακάξα
Pica pica
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
Κάργια - Κολοιός
Corvus monedula
Καρδερίνα
Carduelis carduelis
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
Καστανολαίμης
Saxicola rubetra
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
Κηποτσιροβάκος
Sylvia borin
Κιρκινέζι
Falco naumanni
Κιρκίρι
Anas crecca
Κίσσα
Garrulus glandarius
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava
Κλειδωνάς
Parus lugubris
Κοκκινοκεφαλάς
Lanius senator
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia cantillans
Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
Κόρακας
Corvus corax
Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
Κότσυφας
Turdus merula
Κούκος
Cuculus canorus
Κουκουβάγια
Athene noctua
Κουρούνα
Corvus corone
Κρικομυγοχάφτης
Ficedula albicollis
Κρυπτοτσικνιάς
Ardea ralloides
Κύκνος
Cygnus olor
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
Λεπτόραμφος Γλάρος
Larus genei
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
Λούγαρο
Carduelis spinus
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
Μαυροκέφαλη πάπια
Aythya fuligula
Μαυροκιρκίνεζο
Falco vespertinus
Μαυρολαίμης
Saxicola torquata
Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca
Μαύρος Πελαργός
Ciconia nigra
Μαυροσκούφης
Sylvia atricapilla
Μελισσοφάγος
Merops apiaster
Μεσαίος Δρυοκολάπτης
Dendrocopos medius
Μικροπουλάδα
Porzana parva
Μικροτσικνιάς
Ixobrychus minutus
Μιλτοχελίδονο
Hirundo daurica
Μουστακαλής
Panurus biarmicus
Μουστακογλάρονο
Chlidonias hybrida
Μπούφος
Bubo bubo
Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
Νανομυγοχάφτης
Ficedula parva
Νερόκοτα
Gallinula chloropus
Νεροκοτσέλα
Rallus aquaticus
Νυχτοκόρακας
Nycticorax nycticorax
Ξεφτέρι
Accipiter nisus
Οχθοχελίδονο
Riparia riparia
Πετρίτης - Τζάνος
Falco peregrinus
Πευκοδρυοκολάπτης
Dendrocopos major
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
Πρασινοκέλης
Tringa nebularia
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
Πυρροβασιλίσκος
Regulus ignicapillus
Ροδοπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus
Σαΐνι
Accipiter brevipes
Σαρσέλα
Anas querquedula
Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus
Σκαρθάκι
Serinus serinus
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
Σπίνος
Fringilla coelebs
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
Σπιτοχελίδονο
Delichon urbica
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
Σταχτάρα
Apus apus
Σταχτοκεφαλάς
Lanius minor
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
Στικταετός
Aquila clanga
Στραβολαίμης
Jynx torquilla
Συκοφάγος
Oriolus oriolus
Σφηκιάρης
Pernis apivorus
Σχοινοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus
Τρυγόνι
Streptopelia turtur
Τρυποφράχτης
Troglodytes troglodytes
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
Τσιφτάς
Miliaria calandra
Τσίφτης
Milvius migrans
Τσίχλα
Turdus philomelos
Τσιχλαηδόνι
Luscinia luscinia
Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus
Τυτώ
Tyto alba
Υφάντρα
Remiz pendulinus
Φαλαρίδα
Fulica atra
Φανέτο
Carduelis cannabina
Φασιανός
Phasianus colchicus
Φάσσα
Columba palumbus
Φιδαετός
Circaetus gallicus
Φλώρος
Carduelis chloris
Φοινίκουρος
Phoenicurus phoenicurus
Χαβαρόνι
Corvus frugilegus
Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
Χειμωνόσπινος
Fringilla montifringilla
Χουλιαρόπαπια
Anas clypeata
Χρυσαετός
Aquila chrysaetos
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
Ψαλίδα
Anas acuta
Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
Ψευταηδόνι
Cettia cetti
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida

Βρες τη δράση που σου ταιριάζει

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr