en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: E.Eissing
Βιβλιογραφία

Σημείωση: με μαύρο σημειώνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές που μπορείτε να βρείτε στο αρχείο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (Θεμιστοκλέους 80, Aθήνα) ενώ με κόκκινο σημειώνονται αυτές που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες στην ΕΟΕ. Η λίστα αυτή ανανεώνεται σε σταθερή βάση.

Alerstam, T., Hedenstrom, A. & Åkesson, S. (2003) Long-distance migration: evolution and determinants. Oikos 103 (2), 247-260.

Amengual, J. (1996). Las rapaces del parque nacional de Cabrera. In: Muntaner, J. & Mayol, J. (Eds.) Biología y conservación de las rapaces mediterráneas, 1994. Monografías, nº 4, SEO, Madrid (In Spanish).

Aghnaj, A., J. F. Orueta & M. Ribi (2002). Record Βreeding Pairs of Eleonorae's Falcon in Morocco. World Birdwatch 24(2): 9.

Araujo, J., J. Munoz-Cobo & F. J. Purroy (1977). Las rapaces y aves Marinas del archipiélago de Cabrera. Naturalia Hispanica, 12, 1-38, Instituto Nacional.para la Conservacion de la Naturaleza, Madrid (In Spanish).

Archer, G. F. & E. M. Goodman (1937). The Birds of British Somaliland and the Gulf of Aden 1-2, Edinburgh.

Azafzaf, H. (2004) Numbers of Falco eleonorae breeding in Tunisia in 2004. Unpublished report of the Association "Les Amis des Oiseaux" - Groupe Tunisien d'Ornithologie to the RSPB. LIFE Nature project LIFE03 NAT/GR/000091 "Conservation measures for Falco eleonorae in Greece".

Badami, A., (1998). Breeding Biology and Conservation of Eleonora's Falcon Falco eleonorae in South-West Sardinia, Italy. In: Holarctic Birds of Prey, Proceedings of an International Conference, Chancellor, R.D., B.-U. Meyburg & J.J. Ferrero eds. ADENEX - WWGBP

Badami, A., (1995). Relazioni tra Fattori Ecologici e Riproduzione nel Falco Della Regina ( Falco eleonorae ) [ Relationships between ecological factors and reproduction success in Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae )] Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII: 115-119 (In Italian).

Badami, A (1991-2). Ecologia Riproduttiva del Falco della Regina ( Falco eleonorae ) nell' Isola di San Pietro (Sardegna Sud-Occidentale). PhD Thesis, Universitá degli Studi di Roma 'La Sapienza', Facoltá di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Bianchi, N., Leonzio, C., Casini, S., Fossi, M. C. and Focardi, S. Valutazione dello stato di contaminazione nel Falco eleonorae attraverso l' utilizzo di metodologie non distruttive.

BirdLife Cyprus (2004). Breeding survey of the Eleonora's falcon Falco eleonorae in Cyprus, Summary. Internal Report to the RSPB LIFE Nature project LIFE03 NAT/GR/000091 "Conservation measures for Falco eleonorae in Greece".

BirdLife International (1999). International Species Action Plan: Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ), compiler D. Ristow.

Βeaman, Μ. & S. Μadge (1998). The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palaearctic, Princeton University Press, Princeton.

Blanco, J. A. & Gonzalez, J. L., eds. (1992). Libro Rojo de las vertebrados de Espana, Madrid: Instituto N acional para la Conserva cion de la Naturaleza. (In Spanish)

Boukhalfa, J. (1998). Evolution des oiseaux nicheurs Goéland d' Audouin et Faucon d' éléonore des iles habibas, pp : 164-174. In: Les amis des oiseaux and Medmaravis (eds.). Ecologie des oiseaux marins et gestion intégrée du littoral en Méditerranée. Arcs Editions, Tunis. (In French)

Brichetti P. & Fracasso G. 2003. Ornitologia Italiana. Vol. 1 - Gaviidae-Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

Calvario, E., Gustin, M., Sarrocco, S., Gallo-Orsi, U., Bulgarini, F & Fraticelli, F. (1999). Nuova Lista Rossa degli Ucce lli Nidificanti in Italia. Riv. Ital. Orn., Milano 69(1): 3-43. LIPU & WWF (In Italian).

Cant, G. ( c.1980 ). Eleonora's falcon reported wintering in the southern Aegean. New York

Carrai, V., A. Congiu, C. Teofili & F. Bulgarini, (2003). Presenza del Falco della Regina (Falco eleonorae) lungo la costa del Golfo di Orosei (Sardegna centro-orientale), Avocetta 27(1): 26 (In Italian)

Clark, A. (1981). Ecology of the Eleonora's Falcon in Morocco. Dissertations Abstracts International Journal Vol. 42(8): 3099-B.

Clark, W. S. (1999) Α Field Guide to the Raptors of Europe, the Middle East and North Africa, Oxford University Press, New York.

Copland, A., Maggs, H., Woodburn, G., (1999). Prey Item Survey of Breeding Eleonora's Falcon. Analysis of the Methodology Used to Survey Prey Remains of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ), RSPB Internal report.

Cramp, S. (ed), (1980). Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. II, Oxford University Press.

Delgado, G. & Quilis, V. (1990). New data concerning the migration of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ) - Short Note. Ringing & Migration 11: 111-112

Dimalexis Α. et al (2007). The status of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) in Greece. Journal of Ornithology, 149:1, pp 23-30.

Dolz, J. C. & J. I. Dies. (1987). El halcón de Eleonor ( Falco eleonora , Gené) en las islas Columbretes, pp. 241-262. In: Matilla, L. A., J. L. Carretero & A. M. García, Islas Columbretes: contribución al estudio de su medio natural, Generalitat Valencia, Valencia. (In Spanish)

Doody, J. P (1998) European Coastal and Marine Ecological (ECMEN) Phase II Report. European Union for Coastal Conservation, EUCC.

Eken, G. (1997). Türkiye Kiyilarindaki Adalarin Deniz Kuslari Açisindan Önemi, Türkiye Kiyilari '97 Konferanst Bildiriler Kitabi: pp 453-466. KAY Türk Milli Komitesi, Ankara.

Forsyth, E. (2000). Hluhluwe Sightings, SA Birdnet, November 2000 Index.

Frontera, M (2004) Recompte i paràmetres reproductors de la població balear de Falco eleonorae a l' any 2004. Govern de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient, Consultoria Ambiental. Unpublished Report

Frugis, S. and Schenk, H. (1981). Red List of Italian Birds, Avocetta, 5: 133-142.

Galea, C. & B. Massa (1985). Notes on the Raptor Migration across the Central Mediterranean. In: Newton, I. & R.D. Chancellor (ed s .) Conservation Studies on Raptors, ICBP Technical Publication No. 5, pp. 257-261, Cambridge.

Gschweng, M., Kalko, E., Querner, U., Fiedler, W. & Berthold, P. (2008). All Across Africa: highly individual migration routes of Eleonora's Falcon. Proceedings of the Royal Society B, doi:10.1098/rspb.2008.0575

Gschweng, M., E. Kalko, M. Kaatz, U. Querner, & P. Berthold (2004). Der Einsatz von Satellitentelemetrie zur Untersuchung des Migrationsverhaltens beim Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ). Poster at the German Ornithological Society Congress, Kiel (In German, English translation available)

Gustin, M., Corso, A. and Medda, M. (2005) Monitoring on breeding population of Eleonora's Falcon in Italy during 2005. Unpublished report to the RSPB. LIFE Nature project LIFE03 NAT/GR/000091 "Conservation measures for Falco eleonorae in Greece".

Handrinos, G. (1992). Birds, pp: 123-243. In: Karandeinos, M. and Legakis, T. (eds) The Red Data Book of threatened vertebrates in Greece. Hellenic Zoological Society and Hellenic Ornithological Society, Athens (In Greek).

Helbig, A. J., Seibold, I., Bednarek, W., Gaucher, P., Ristow, D., Scharlau, D. & Wink, M. (1994). Phylogenetic relationships among species (genus Falco ) according to DNA sequence variation of the cytochrome b gene. Ιn: Meyburg Β. U. & R. D. Chancellor eds, Raptor Conservation Today, World Working Group on Birds of Prey, The Pica Press.

Hendenström A. & M. Rosén (2001). Predator versus prey: on aerial hunting and escape strategies in birds. Behavioral Ecology (12): 150-156.

Hendenström A., M. Rosén, S. Åkesson & F. Spina (1999). Flight performance during hunting excursions in Eleonora's Falcon Falco eleonorae. The Journal of Experimental Biology (202): 2029-2039.

Hernández, E., A. Martín, G. Díaz, O. Trujillo, & M. Ascanio (1985). Censo y datos sobre la biología del Halcón de Eleonor ( Falco eleonorae Gené, 1839) en las Islas Canarias. Agosto-septiembre 1983. Doñana, Acta Vertebrata, 12 (1): 63-73. (In Spanish)

Ille, R., Hoi, H., Grinschgl, F. & R. Zink (2002) Paternity assurance in two species of colonially breeding falcon: the kestrel Falco tinnunculus and the red-footed falcon Falco vespertinus. Etologia, 10: 10-15.

Krüper, Th. (1864) Beitrag zur Naturgeschichte des Eleonoren-Falken Falco eleonorae Géné, Journal fuer Ornithologie., 12:1-22 (In German)

Martínez-Abrain, A., Oro, D., Ferris, V. & Belenguer, R. (2002). Is growing tourist activity affecting the distribution or number of breeding pairs in a small colony of the Eleonora's Falcon? Animal Biodiversity and Conservation, 25(2): 47-51.

Martínez-Abrain, A. & Urios, G. (2002). Absence of Blood Parasites in Nestlings of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). Journal of Raptor Research 36(2): 139-141.

Martin, A., E. Hernandez, M. Nogales, V. Quilis, O. Trujilo & G. Delgado (1990). El Libro Rojo de las Vertebretes Terrestres de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de Canarias (In Spanish)

Massa, B. (1978). Observations on Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ) in Sicily and Surrounding Islets, Ibis 120(4): 531-534.

Mayol, J. (1996). El Halcón de Eleonora ( Falco eleonorae ): Situación de la Especie y de su Conocimiento. In: Biología y Conservación de las Rapaces Mediterráneas, Proceedings of the VI Congress on Biology and Conservation of Mediterranean Raptors, Palma de Mallorca, 22-25 September 1994. Muntaner, J. & Mayol, J. (Eds.). Monografía nº 4, SEO/BirdLife, Madrid, pp: 117-125 (In Spanish)

Milon, P., J-J. Petter & G. Randrianasolo (1973). Faune de Madagascar XXXV: Oiseaux, Tananarive & Paris (In French)

Mocci Demartis A. & S. Peddis (1999). Osservazioni relative all' influsso dei venti sul successo del ciclo riproduttivo del Falco della Regina ( Falco eleonorae ), in Sardegna. Rendiconti Seminario della Facolta dis Scienze dell' Universita di Cagliari 69: 109-112. Fascicolo Unico (In Italian)

Moltoni, E. (1937). Ibrido tra Passera solitaria ( Monticola solitarius solitarius (Linn.)) e Codirossone ( Monticola saxatilis (Linn.)) Riv. Ital. Orn. 7: 206-12. (In Italian)

Muñoz, A., Gargallo, G., González, J. M. and Rebassa, M. (1995). Atlas de las aves nidificantes del parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (revisión 1995). Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, Palma de Mallorca (In Spanish)

Olsen, P. & J. Olsen (1985). Preliminary Report on changes in egg-shell thickness in Australian Falco species. ICBP Technical Publication No.5: 389-392.

Onmus, O. (2005). A survey on the determination of breeding / nesting grounds of Falco eleonorae in western part of Turkey. Unpublished report, Doğa Derneği, Ankara, Turkey. Unpublished report to the RSPB. LIFE Nature project LIFE03 NAT/GR/000091 "Conservation measures for Falco eleonorae in Greece".

Onmus, O. (2004). The survey of the determination of breeding / nesting grounds of Falco eleonorae in western part of Turkey. Unpublished report, Doğa Derneği, Ankara, Turkey. Unpublished report to the RSPB. LIFE Nature project LIFE03 NAT/GR/000091 "Conservation measures for Falco eleonorae in Greece".

Palacios , C . J . (2004) . Current status and distribution of birds of prey in the Canary Islands. Bird Conservation International 14: 203-213, BirdLife International.

Papaconstantinou, C. (1998). Threatened species: Eleonora's falcon. ' Oion os' ( HOS member magazine ) 7: 17 (In Greek).

Papaconstantinou, C. (1997). Threatened species: Actions for their conservation. ' Oion os' ( HOS member magazine ) 1: 17 (In Greek).

Paton, A. S. (2002). Survey of the Eleonora's Falcon Breeding Sites (Internal Document for the Cyprus Ornithological Society)

Pickard, A. M. & J. Wilson (2003). Survey of the Eleonora' s Falcon breeding sites in Cyprus - 2003 BirdLife Cyprus Newsletter, Oct 2003, Issue No. 8

Porter, B. (2000). Eleonora's Falcon at Hella Hella, SA Birdnet, November 2000 Index.

Postupalsky, S. (1974). Raptor Reproductive Success: Some Problems with Methods, Criteria and Terminology. In: Management of Raptors, Hamestrom F. N., E. B. Harrell & R. R. Olendorff (eds), Raptor Research Report, Vermilion, No. 2, pp. 21-31.

Raptor Research Foundation Inc. (2002). "Inadvertent Poisoning of Eleonora's falcon", Wingspan 11(2): 4-5.

Ristow, D. (2004a). On the insect diet of Eleonora's Falcon Falco eleonorae and its importance for coloniality. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg eds. Raptors Worldwide WWGBP/MME.

Ristow, D. (2004b). Sex Determination of Nestlings in Eleonora's Falcon Falco eleonorae : plumage characteristics and molecular sexing. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg eds. Raptors Worldwide WWGBP/MME.

Ristow, D. (2004c). Ristow, D., Wink, M. (2004c). Seasonal variation in sex ratio of nestling Eleonora's falcon, Falco eleonorae. Raptor Research 38, 320-325

Ristow, D. (2004c). Sex, Age, and Evolution criteria to be derived from dark feather patterns in the Hobby & Red-footed falcon group. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg eds. Raptors Worldwide WWGBP/MME.

Ristow, D. (2001). Poison is Causing the Sudden Population Decline of Eleonora's Falcon, International Hawkwatcher (3): 10-17.

Ristow, D. & S. Xirouchakis (2000a). What is killing Eleonora's Falcon. World Birdwatch 22(1): 14-15 BirdLife International

Ristow, D., Witte, L. and M. Wink (2000b) A characterisation of the homozygous dark morph of Eleonora's falcon. Sandgrouse 22, 118-121.

Ristow, D., C. Wink, M. Wink & W. Scharlau ( 1998). Colour polymorphism in Eleonora's Falcon Falco eleonorae. Sandgrouse 20(1): 56-64

Ristow, D. & Μ. Wink (1995). Distribution of Non-breeding Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ), Il-Merill 28: 1-10.

Ristow, D., F. Feldmann, W. Scharlau, C. Wink & M. Wink (1991). Population dynamics of Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) and Eleonora's falcon (Falco eleonorae) in Eastern Mediterranean. In: Species conservation: A Population - Biological Approach. Seitz, A. & Loeschcke, V. (eds.) Birkhauser Verlag, Basel. pp. 199-212

Ristow, D., W. Scharlau & M. Wink ( 1989). Population Structure and Mortality of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). In: Raptors in the Modern World, Meyburg, B.-U & R. D. Chancellor eds. World Working Group on Birds of Prey, pp. 321-326.

Ristow, D., T. Ristow & M. Wink (1988). Use of Nest Box by Eleonora's Falcon (Falco eleonorae), Hellenic Ornithological Society's Newsletter 4: 22-24.

Ristow, D., C. Wink & M. Wink (1986). Assessment of Mediterranean Autumn Migration by Prey Analysis of Eleonora's Falcon, Proc. 1st Conf. on Birds wintering in the Mediterranean Region, Aulla Feb. 1984. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina 10(1): 285-295.

Ristow, D. & Μ. Wink (1985). Breeding Success and Conservation Management of Eleonora's Falcon, In: Newton, I. & R.D. Chancellor (ed s .) Conservation Studies on Raptors, ICBP Technical Publication No. 5, pp. 147-152, Cambridge.

Ristow, D., M. Wink, C. Wink & H. Friemann (1983a). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 14. Das Brutreifealter der Weibchen. Biology of the Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ): 14. First Breeding Age of Female Falcons. Journal fuer Ornithologie. 124(3): 291-293 (In German).

Ristow, D., C. Wink & Μ . Wink, (1983b) Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 11. Die Anpassung des Jagdverhaltens an die vom Wind abhaengigen Zugvogelhaeufigkeiten, Die Vogelwarte 32(1): 7-13 (In German).

Ristow, D., C. Wink & Μ. Wink, (1982). Biology of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ): 1. Individual and Social Defence Behaviour, Raptor Research, 16(3): 65-70.

Ristow, D., C. Wink & M. Wink (1980a). The Bathing Behaviour of Eleonora's Falcon, Bird Study 27(1): 54-56.

Ristow, D., B. Conrad, C. Wink & M. Wink (1980b). Pesticide residues of failed eggs of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ) from an Aegean colony, Ibis, 122(1): 74-76.

Ristow, D., (1979). Presence of the Alpine Chough in Malaga (Spain). Bird Study 27: 56-57, March 1980.

Ristow, D., C. Wink & Μ. Wink (1979). Site Tenacity and Pair Bond of the Εleonora's Falcon, Ιl-Μerill 20:16-18.

Rosen, M., Hendenstrom, A., Badami, A., Spina, F. and Akesson, S. (1999) Hunting flight behaviour of the Eleonora's Falcon, Falco eleonorae. Journal of Avian Biology 30: 342-350.

Rosen, M. and Hendenstrom, A. (2002) Soaring flight in the Eleonora's Falcon (Falco eleonorae). Auk, 119 (3): 835-840

Roulin, A (2004). The evolution, maintenance and adaptive function of geneticcolour polymorphism in birds. Biological Reviews, 79: 815-848 Cambridge University Press

Scetaric Legan, V. & Piasevoli, G (2005) The spread and population dynamic of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae Gene 1839) on the Middle Dalmatian Islands (2000-2004). Ekoloji 14, 56, 26-29.

Seibold, I., Helbig, A. J. and M. Wink (1993) Molecular systematics of falcons (Family Falconidae). Naturwissenschaften 80, 87-90.

Schmalfuss (1972) Notizen zum Bestand des Eleonorenfalken (Falco eleonorae) in der Südägäis. Kurze Mitteilungen Journal für Ornithologie 113: 336-338 (In German).

Snow, D. W. & Perrins, C. M. (1998). The birds of Western Palaearctic (Concise Edition) Vol. II Non-Passerines, Oxford University Press.

Spina, F., S. Focardi, P. Magagnoli, & A. Scappi (1988). Autumn migration through the Mediterranean and the hunting activity of Eleonora's Falcon Falco eleonorae (Gené) (Aves Falconidea): A comparison between two methods of data collection. Monitore Zoologico Italiano 22 (3): 307-313. (In Italian)

Spina F., A. Scappi, B. Berthemy, & G. Pinna (1987). The diet of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) in a colony of the western coast of Sardinia with some remarks on the migration of small passerines through the Mediterranean. Pages 235-252 In : Bacetti, N. and Spagnesi, M., eds. Rapaci Mediterranei. Atti del quarto colloquio internazionale sui rapaci mediterranei, Sant' Antioco (Cagliari) 11-13 Ottobre 1984. Supplemento alle ricerche di biologia della Selvaggina. Volume XII. Instituto nazionale di biologia della Selvaggina, Bologna, Italy.

Spina, F., Schenk, H. & Massa, B. (1985). Status and conservation of Eleonora's Falcon in Italy. In: Newton, I. & R.D. Chancellor (ed s .) Conservation Studies on Raptors, ICBP Technical Publication No. 5, pp. 143-152, Cambridge.

Stresemann, E. (1968). Der Eingriff der Eleonorenfalken in den herbstlichen Vogelzug, Journal fuer Ornithologie 109: 472-474.

Suárez, M. (2001). Las rapaces nidificantes en el archipiélago de Cabrera. En Pons, X. Las aves del parque nacional marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España) pp 233-252. Ministerio de Medio Ambiente y Grup Balear d'ornitologia i defensa de la naturalesa, Palma de Mallorca. (In Spanish)

Swatschek, I., F. Feldmann, D. Ristow, W. Scharlau, C. Wink & M. Wink (1994). DNA-Fingerprinting of Eleonora's Falcon Falco eleonorae. In: Raptor conservation today (eds. B.U. Meyburg and R.D. Chancellor) WWGBP / The Pica Press

Swatschek, I., D. Ristow, W. Scharlau, C. Wink & M. Wink (1993). Populationsgenetik und Vaterschaftsanalyse beim Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ) Journal fuer Ornithologie. 134(2): 137-143 (In German).

Thorstrom, R & L. Α. Rene de Roland (2000). Status and conservation of raptors on the Masoala Peninsula, Madagascar, pp. 35-41. Ιn: R. D. Chancellor & Β. U. Meyburg (eds), Raptors at Risk, World Working Group on Birds of Prey, Hancock House, Blaine.

Tomás, P., Forteza, V. and Frontera, M. (1992). Recompte de 1991 de falcó marí (Falco eleonorae), al Parc Nacional de Cabre ra. Annuari Ornitològic de les Balears (6): 66-68. (In Spanish)

Tsatsakis, A., M. Christakis-Hampsas, S. Xirouchakis, F. Baum & D. Ristow (2001). Whodunnit? The Case of the Disappearing Eleonora's Falcons, World Birdwatch, 23(1): 25-27.

Tsatsakis, A., A. Tsakalof & E. Michalodimitrakis (1996). The analysis of Methomyl, a carbamate pesticide, in post-mortem samples. Science & Justice, 36(1): 41-45.

Tucker, G. (2005). Assessment of the merits of a CMS Instrument covering Migratory Raptors. Report prepared from the Nature Bureau for the Department for Environment, Food and Rural Affairs, Global Wildlife Division, Bristol.

Tucker, G. M. & M. F. Heath (eds) (1994). Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 3).

Turner, D. A. (1978). Eleonora's Falcon Wintering in Southern Tanzania, Scopus 2(2): 49-50.

Urios, G. & Martinez-Abrain, A. 2005.The study of nest-site preferences in Eleonora's Falcon through digital terrain models on a western Mediterranean island. Journal of Ornithology 147:13-23

Urios, G. (2003). Aplicacion de los sistemas de informacion geografica y modelos digitales del terreno a la cartografia ambiental de las islas Columbretes. PhD dissertation, Universitat de Valencia, Valencia, (In Spanish).

Uttendoerfer, O. (1948). Zür Ernährung des Eleonorenfalken, Orn. Berichte 1:242-243.

Walter, H. & Foers, R (1979a). Falco eleonorae on Cyprus: Population size and breeding success. The birds of Cyprus, 10 th Bird Report, Appendix II. pp: 58-65

Walter, H. (1979b). Eleonora's Falcon: adaptations to prey and habitat in a social raptor. University of Chicago Press, Chicago and London

Walter, Η. (1979c). Breeding Locations of Falco eleonorae : Α world directory. University of California, 2nd revised edition.

Walter, Η . (1968). Zur Abhängigkeit der Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ) vom mediterranen Vogelzug, Journal fuer Ornithologie. 109, 323-365 (In German).

Warncke, K. & J. Wittenberg, (1961). Beobachtungen am Eleonorenfalken auf den Nördlichen Sporaden, Die Vogelwelt 82(2): 48-54 (In German).

Warne, A. (2000). Survey of Eleonora's Falcon breeding sites. BirdLife Cyprus Newsletter, Nov 2000, Issue No. 8

Wink, M. & D. Ristow (2000). Biology and Molecular Genetics of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ), a Colonial Raptor of Mediterranean Islands, pp. 653-668. In: R. D. Chancellor & B.-U. Meyburg (editors), Raptors at Risk, World Working Group on Birds of Prey / Hancock House.

Wink, Μ ., Η. Βiebach, F. Feldmann, W. Scharlau, Ι . Swatschek, C. Wink & D. Ristow (1993). Contribution to the breeding biology of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). In: Biology and Conservation of Small Falcons (M. K. Nicholls & R. Clarke, eds) Proceedings of the Hawk and Trust Conference, University of Kent at Canterbury, 6th-8th Sept. 1991, London, pp. 59-72.

Wink, M., L. Swatscheck, F. Feldmann, W. Scharlau and D. Ristow (1990). Unttersuchungen von Verwandtschaftschadftsbeziehungen in Vogelpopulationen mittels DNA-fingerprint. Die Vogelwelt 111: 86-95.

Wink, M., W. Scharlau and D. Ristow (1987a). Population structure in a colony of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). Proc. 4 th Intern. Conf. Mediterranean Birds of Prey (Sant' Antioco, Oct. 1984), Suppl. Alle Ricerche de Biol. Della Selvaggina 12, pp. 301-305. Instituto nazionale di biologia della Selvaggina, Bologna, Italy.

Wink, M., C. Wink, W. Scharlau and D. Ristow (1987b). Ortstreue und Genfluß bei Inselvogelarten: Eleonorenfalke (Falco eleonorae) und Gelbschnabelsturmtaucher (Calonectris diomedea). Philopatry and gene flow in island birds: Falco eleonorae and Calonectris diomedea. Journal für Ornithologie 128: 485-488 (In German).

Wink, M., Ristow, D. & Wink, C. (1985). Biology of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ) 7. Variability of clutch size, egg dimensions and egg coloring. Raptor Research 19(1): 8-14.

Wink, M., C. Wink & D. Ristow (1982b). Biologie des Eleonorenfalken (Falco eleonorae): 12. Biometric des Sexualdimorphismus adulter und flugger Falken, Die Vogelwarte 103: 225-229 (In German).

Wink, M., C. Wink & D. Ristow (1982a). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 10. Der Einfluss der Horstlage auf den Bruterfolg, Journal fuer Ornithologie 123(4): 401-408 (In German).

Wink, M., C. Wink & D. Ristow, (1980a). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 9. Eitemperaturen und Körpertemperatur juveniler und adulter Falken während der Brutzeit. Die Vogelwarte 30(4): 320-325 (In German).

Wink, M., C. Wink & D. Ristow (1980b). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 8. Die Gelegegröße in Relation zum Nahrungsangebot, Jagderfolg und Gewicht der Altfalken, Journal fuer Ornithologie 121(4): 387-390 (In German).

Wink, M., D. Ristow & C. Wink (1979). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 3. Parasitenbefall waehrend der Brutzeit und Jugendentwicklung, Journal fuer Ornithologie 120(1): 94-97 (In German).

Wink, M., C. Wink & D. Ristow (1978). Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 2. Zur Vererbung der Gefiederphasen (hell-dunkel), Journal fuer Ornithologie 119(4): 421-428 (In German).

Xirouchakis, S. (2004). Causes of Raptor Mortality in Crete. In: R. D. Chancellor & B.-U. Meyburg (eds), Raptors Worldwide, World Working Group on Birds of Prey / MME.

Xirouchakis, S. (2000). Pesticides threaten Eleonora's falcons in the Aegean, 'Oionos' (HOS member magazine), 14: 14-15 (In Greek).

Δορυφορική Παρακολούθηση Μετανάστευσης Μαυροπετριτών

Πρόγραμμα Life - Φύση 2003
Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη ( Falco eleonorae ) στην Ελλάδα (LIFE 03NAT/GR/000091)
Πρόγραμμα Life Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης RSPB Υπουργείο Γεωργίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος

 
Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Royal Society for the Protection of Birds
 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
Δίκτυο Natura 2000
Δίκτυο Natura 2000
Οι σημαντικότερες από τις νησίδες όπου αναπαράγεται ο μαυροπετρίτης έχουν ενταχθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας στο δίκτυο Natura 2000 με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διατήρηση των πουλιών και των οικοτόπων.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει τους σημαντικότερους φυσικούς βιοτόπους της Ευρώπης και έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πιο σπάνιων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων, μέσα από μέτρα και πολιτικές που προωθούν εναλλακτικές μορφές τοπικής ανάπτυξης, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr