en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
31 Ιανουαρίου 2012
Επιστολή προς τη Βουλή
σχετικά με την επικίνδυνη τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Προς
Τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας
Βουλή των Ελλήνων 

Θέμα: Επικίνδυνη τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».                         

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Με την παρούσα επείγουσα επιστολή, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για δεύτερη φορά για τη νέα απαράδεκτη τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Η νέα τροπολογία η οποία κατατέθηκε, από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στο επίμαχο άρθρο 53 ως νέα παράγραφος 5, έρχεται να υπονομεύσει για δεύτερη φορά την προστασία σημαντικών περιοχών εντός των Εθνικών Δρυμών της χώρας. Η νέα διάταξη τροποποιεί τον Νόμο για την Βιοποικιλότητα. Συγκεκριμένα:

«Η παράγραφος: η παρ 4 του άρ. 9 του Ν. 3937/2010. Αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«Δάση και δασικές εκτάσεις συμπεριλαμβανομένων των χορτολιβαδικών και των βραχωδών εκτάσεων, εντός των περιοχών των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 του αρ. 19 του 1650/86 μπορούν να διατίθενται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέντρων, σύμφωνα με διαδικασία ανάλογη με την προβλεπόμενη του άρ. 51 του 998/79, καθώς και για τις χρήσεις τις προβλεπόμενες στην παρ. 5 του αρ. 46 του ως άνω νόμου εφόσον οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησής τους κατά το άρ. 21 του 1650/86 και το άρ.8 του παρόντος.»

Η διάταξη αφορά την αλπική ζώνη, και την επιβίωση των σπάνιων ειδών πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί. Μία επιβίωση που απειλείται, καθώς οι ζώνες αυτές δεν είναι ενταγμένες σε Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης [της παρ. 1 του άρθρου 19 Ν. 1650/1986].  Αυτό συμβαίνει διότι η ρύθμιση χωροθετεί, εντός προστατευόμενων περιοχών, χρήσεις που σήμερα απαγορεύονται από τη δασική νομοθεσία, ανεξάρτητα αν υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού, σχέδιο διαχείρισης  ή όχι.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα απαγορεύεται η παραχώρηση εκτάσεων εντός πυρήνων εθνικών δρυμών [80 παρ. 1 ν.δ. 86/1969], και οι χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις που περικλείονται από δάση, ή βρίσκονται πάνω από αυτά σε κορυφές και αλπικές ζώνες υπάγονται στην δασική νομοθεσία, και σε όσα ακολουθούν [3 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο, 3 παρ. 6 περ. β) και γ) Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκαν από το 1 αρ. 1 Ν. 3208/2003].

Μέχρι σήμερα, οι «προβλεπόμενες στην παρ. 5 του αρ. 46» χρήσεις απαγορεύονται σε δάση και δασικές εκτάσεις «που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι)» [46 παρ. 5 Ν. 998/1979, σε συνδυασμό με το 4 παρ. 1 περ. (α) Ν. 998/1979, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από το 1 παρ. 3 Ν. 3208/2003].

Μέχρι σήμερα, μόνο δημόσιες δασικές εκτάσεις μπορούσαν να παραχωρούνται για χιονοδρομικά κέντρα και καταφύγια [17 παρ. 2 Β) ν. 1734/1987]: σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση δασών εντός προστατευόμενων περιοχών για ορειβατικά καταφύγια [40 παρ. 6 Ν. 3105/2003], ή τόσο δασών όσο και δασικών εκτάσεων «που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας» για τουριστικές εγκαταστάσεις [51 παρ. 2 Ν. 998/1979, σε συνδυασμό με το 4 παρ. 1 περ. (α) Ν. 998/1979, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε από το 1 παρ. 3 Ν. 3208/2003].

Μέχρι σήμερα, οι βραχώδεις, πετρώδεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις των ορεινών περιοχών προστατευόμενων περιοχών, και ειδικά της παραγράφου 2 [«περιοχές προστασίας της φύσης»], και 3 [«φυσικά πάρκα»] του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 ήταν περιοχές όπου επιτρέπονταν «κατ’ εξαίρεση» ήπιες δραστηριότητες και ασχολίες, και προστατευόταν «το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ...που μπορεί να αλλοιώσει την φυσική κατάσταση»  ή «περιοχές που προστατεύονται επαρκώς ...από ανθρώπινες ενέργειες που προκαλούν αλλοίωση της κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων αξιών» (αντιστοίχως) [ 19 παρ. 2 και 3 Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 3937/2011].  

Μέχρι σήμερα, η δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων και  χιονοδρομικών κέντρων δεν μπορεί να υπαχθεί στις διαδικασίες του ν. 4014/2011. Ειδικότερα, ισχύει αναστολή επιβολής κυρώσεων μόνο για κτίρια των οποίων η χρήση «δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου» [24 παρ. 1 και 24 παρ. 21 Ν. 4014/2011]».

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις σας καλούν να απορρίψετε συνολικά την προτεινόμενη τροποποίηση. Η ψήφισή της θα έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της δασικής μας νομοθεσίας και του καθεστώτος των προστατευόμενων περιοχών, και την επιβεβαίωση μίας οπισθοδρομικής και αναχρονιστικής πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος. Συγχρόνως σας καλούμε να μην επιτρέψετε την επέκταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτή δρομολογείται μέσω της ρύθμισης του αρ. 53 παρ.4 για την οποία έχετε ήδη ενημερωθεί, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί το καθεστώς προστασίας του μέσω έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω ένας από τους παλαιότερους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας.

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Προσβλέποντας στις δικές σας, έστω και την ύστατη στιγμή, θετικές πρωτοβουλίες για βελτίωση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου στα ανωτέρω ζητήματα, παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.

Με τιμή,

WWF Ελλάς

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Χασιώτης, WWF Ελλάς, τηλ. 6977706752
Δάφνη Μαυρογιώργου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ. 6977205351
Μαλαμώ Κορμπέτη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ. 6946249450

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr