en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Χρήστος Τόσκος
Υπόμνημα δεδομένων

GR001
Εθνικός Κωδικός της ΙΒΑ

Παραποτάμιο δάσος βόρειου Έβρου και Άρδα
Επίσημη Ονομασία της ΙΒΑ

A1, B2, B3, C1, C6
Τα κριτήρια που πληροί η ΙΒΑ συνολικά (σύμφωνα με Heath and Evans 2000, βλ. Παράγραφο 2.2 και Παράρτημα 6.2α για ορισμούς των κριτηρίων)

26o 26’ 52.57’’ E, 41o 35’ 53.53’’ N
Συντεταγμένες του κεντροβαρούς σημείου (centroid) της ΙΒΑ (γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος / Greenwich)

Υψόμετρο
Ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο της ΙΒΑ πάνω από τη στάθμη της θάλασσας (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους ανάλυσης 100μ.)

Έκταση
Έκταση της ΙΒΑ σε εκτάρια (1 ha = 10 στρέμματα και 100 ha = 1 km2)

Περιφέρεια / Νομός
Διοικητική Περιφέρεια και Νομός στους οποίους εντοπίζεται η ΙΒΑ. Όταν η ΙΒΑ εντοπίζεται σε περισσότερες από μία Περιφέρειες ή Νομούς, παρατίθενται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με την έκταση επικάλυψής τους.

Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή της ΙΒΑ, με τα βασικότερα γεωγραφικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, τους κύριους βιοτόπους που απαντώνται, καθώς και πληροφορίες για τις χρήσεις γης, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Ενδιαιτήματα
Τα κύρια ενδιαιτήματα που παρατηρούνται μέσα στα όρια της ΙΒΑ με το ποσοστό κάλυψης της κάθε μιας (ανάλυση χωρικών δεδομένων του Corine Land Cover 2000). Οι κατηγορίες των ενδιαιτημάτων αντιστοιχούν σε αυτές της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων για τα Πουλιά του BirdLife International (World Bird DataBase – WBDB) και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 6.4.

Ορνιθοπανίδα
Πληροφορίες για την ορνιθολογική σημασία της περιοχής και δεδομένα για είδη με σημαντικό ποσοστό των διερχόμενων από τη μεταναστευτική οδό πληθυσμών που όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των ειδών. Σε παρένθεση μετά από τα είδη αναφέρεται το καθεστώς παρουσίας του είδους (για κατηγορίες βλ. Καθεστώς Παρουσίας παρακάτω).

Πίνακας Ειδών


 

Επεξήγηση Πεδίων Πίνακα Ειδών

Είδος
Επιστημονική ονομασία του είδους στη ταξινομική σειρά σύμφωνα με το BirdLife International (έκδοση v1, Μάιος 2008, https://www.birdlife.org/datazone/species/taxonomy.html). Τα Παγκοσμίως Απειλούμενα Είδη με έντονη γραμματοσειρά (σύμφωνα με IUCN Standards and Petitions Working Group 2008).
Σημείωση: Είδη χαρακτηρισμού είναι μόνο όσα έχουν δεδομένα στη στήλη ’Κριτήρια 2000’ και εμφανίζονται σε γραμμές με πιο σκούρα σκίαση.

Έτος
Χρονολογία καταγραφής που σχετίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία που παραθέτονται. Στην περίπτωση που υπάρχουν πληθυσμιακά δεδομένα για μία χρονική περίοδο αυτό αναφέρεται (π.χ. 2003-7). Σημείωση: με ’- 1997’ αναφέρονται τα είδη με δεδομένα προ του 1997.

Καθεστώς παρουσίας
Καθεστώς παρουσίας του είδους στην ΙΒΑ (κατηγορίες της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων για τα Πουλιά - WBDB του BirdLife International). Σε περίπτωση που ένα είδος απαντάται σε μια ΙΒΑ με πάνω από ένα καθεστώς παρουσίας (π.χ. Β και non-Β), τα δεδομένα αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή.

 • R = Resident / Μόνιμο: είδος που απαντάται τακτικά όλο το έτος (και κατά συνέπεια αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της κατάλληλης περιόδου) στην IBA.
 • B = Breeding / Αναπαραγόμενος επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά την IBA κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και αναπαράγεται σε αυτήν.
 • non-B = Non-breeding (during breeding season) / Mη-αναπαραγόμενος επισκέπτης (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου): είδος που επισκέπτεται τακτικά την IBA κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά δεν επιχειρεί να αναπαραχθεί σε αυτήν, συνήθως λόγω αναπαραγωγικής αποτυχίας (ή επειδή δεν επιχειρείται αναπαραγωγή) σε άλλες αναπαραγωγικές θέσεις ή συναθροίζεται κατά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου ή φωλιάζει εκτός IBA και τρέφεται σε αυτήν την IBA.
 • W = Non-breeding visitor / Μη-αναπαραγόμενος επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά την IBA εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. Στις περιπτώσεις της Ευρώπης και Β. Αμερικής αυτή η κατηγορία περικλείει την παλαιότερη κατηγορία ’Χειμερινός επισκέπτης – Wintering’, δηλ. μεταναστευτικό είδος που επισκέπτεται την IBA για να ’ξεχειμωνιάσει’.
 • P = Passage - Περαστικός επισκέπτης: είδος που επισκέπτεται τακτικά την IBA για μία σχετικά μικρή περίοδο (ή περιόδους) της χρονιάς κατά τη μετανάστευση ανάμεσα στις περιοχές αναπαραγωγής και ξεχειμωνιάσματος.
 • U = Unknown – Άγνωστο: Το καθεστώς παρουσίας του είδους στην IBA είναι ακόμη άγνωστο.
 • Ex = Extinct – Εκλιπόν: Το είδος έχει πλέον εκλείψει από την IBA (χρησιμοποιείται μόνο για είδη χαρακτηρισμού που έχουν πλέον εκλείψει από την ΙΒΑ)

 

Αφθονία
Κατηγορία αφθονίας του είδους στην ΙΒΑ (κατηγορίες WBDB). Δεδομένα παρουσιάζονται σε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση πληθυσμού.

 • Α = Αbundant - Άφθονο: απαντάται σε μεγάλους αριθμούς σε ενδιαιτήματα που προτιμά
 • C = Common – Κοινό: απαντάται μεμονωμένα ή σε μικρούς αριθμούς σε ενδιαιτήματα που προτιμά
 • F = Frequent - Συχνό: απαντάται συχνά, αλλά όχι πάντα, σε ενδιαιτήματα που προτιμά
 • U = Uncommon - Ασυνήθιστο: απαντάται σποραδικά σε ενδιαιτήματα που προτιμά
 • R = Rare - Σπάνιο: παρατηρείται σπάνια, αυτό συνήθως υποδηλώνει λιγότερες από περίπου 10 καταγραφές
 • P = Present– Παρόν: το είδος απαντάται στην περιοχή αλλά δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αφθονία του με τα διαθέσιμα δεδομένα

 

Ελάχιστος και Μέγιστος Πληθυσμός
Εκτίμηση ελάχιστου και μέγιστου πληθυσμού κάθε είδους στην IBA. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού είναι ακριβώς γνωστό, οι τιμές για ελάχιστο και μέγιστο είναι ταυτόσημες. Εάν η ελάχιστη τιμή είναι αρκετά καλά γνωστή, ενώ η μέγιστη τιμή είναι αδύνατο να υπολογιστεί, το πεδίο ’Μέγιστος Πληθυσμός’ συμπληρώνεται με ’0’. Αν ούτε μία ευρεία εκτίμηση δεν είναι δυνατή, συμπληρώνεται το πεδίο ’Αφθονία’.

Μονάδα μέτρησης
Μονάδα μέτρησης στην οποία εκτιμήθηκε ο πληθυσμός:

 • P: Breeding pairs / Αναπαραγόμενα ζευγάρια
 • P*: Incubating breeding pairs / Αναπαραγόμενα ζευγάρια που επωάζουν
 • I: Individuals / Άτομα
 • Ι*: Individuals (adults and juveniles) / Άτομα (ενήλικα και νεαρά)

 

Ακρίβεια δεδομένων
Πιθανή ακρίβεια των δεδομένων (κατηγορίες WBDB):

 • A = Good - Καλή: βασισμένη σε αξιόπιστα και πλήρη ή αντιπροσωπευτικά ποσοτικά δεδομένα (καταγραφές, παρακολούθηση πληθυσμού)
 • B = Medium - Μέτρια: βασισμένη σε αξιόπιστα αλλά ατελή ή μερικώς αντιπροσωπευτικά ποσοτικά δεδομένα (καταγραφές, παρακολούθηση πληθυσμού)
 • C = Poor - Ελλιπής: βασισμένη σε ποιοτική πληροφορία, αλλά χωρίς (ή πιθανώς μη-αξιόπιστα / μη- αντιπροσωπευτικά) ποσοτικά δεδομένα (καταγραφές, παρακολούθηση πληθυσμού)
 • U = Unknown – Άγνωστη

 

Κριτήρια 2000
Αναγράφονται τα κριτήρια που πληροί το κάθε είδος χαρακτηρισμού στην IBA σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2000 (Heath and Evans 2000). Τα είδη τα οποία δεν έχουν δεδομένα σε αυτή τη στήλη δεν αποτελούσαν τότε είδη χαρακτηρισμού. Σε μια μελλοντική αξιολόγηση η οποία θα χρησιμοποιεί τα νέα πληθυσμιακά όρια του BirdLife International ορισμένα από αυτά τα είδη ενδεχομένως να πληρούν κριτήριο.

Καθεστώς Προστασίας
Αναφέρεται το καθεστώς προστασίας που ισχύει σε κάθε IBA, το όνομα της Προστατευόμενης Περιοχής, η συνολική έκταση της Προστατευόμενης Περιοχής σε εκτάρια και το ποσοστό επικάλυψής της από την IBA. Το ποσοστό επικάλυψης των IBA με τις Προστατευόμενες Περιοχές έχει υπολογιστεί: α) για ΖΕΠ και ΤΚΣ από την έκδοση v.26 των ορίων των περιοχών Natura 2000 (https://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g1210300000.html) και β) για τις υπόλοιπες περιοχές από την έκδοση 10/2007 των ορίων στην ιστοσελίδα του ΕΚΒΥ (https://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_PP_el.html#Protected%20areas_efarmogi). Οι κατηγορίες των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Προστατευόμενων Περιοχών που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση είναι:

Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας

 • ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας
 • ΤΚΣ: Τόπος Κοινοτικής Σημασίας

Εθνικό Καθεστώς Προστασίας

 • ΕΠ: Εθνικό Πάρκο
 • ΠΠΦ: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
 • ΠΟ: Περιοχή Οικοανάπτυξης
 • ΕΔ: Εθνικός Δρυμός
 • ΚΑΖ: Καταφύγιο Άγριας Ζωής
 • ΕΚΠ: Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή

Διεθνές Καθεστώς Προστασίας

 • ΣΡ: Σύμβαση Ραμσάρ
 • ΣΒ: Σύμβαση Βαρκελώνης
 • ΒΑ: Βιογενετικό Απόθεμα
 • ΑΒ: Απόθεμα Βιόσφαιρας
 • ΜΠΚ: Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

 

Θέματα διατήρησης
Αναφέρονται οι βασικότερες απειλές που αφορούν την περιοχή IBA και τα είδη χαρακτηρισμού αυτής. Επιπλέον, αναφέρονται άλλα θέματα διατήρησης, όπως είναι η διαχείριση μιας IBA και η λειτουργία Φορέα Διαχείρισης.

Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφικές πηγές, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες (αναφορές, δεδομένα Ορνιθότοπου, Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις, κλπ.) που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη IBA.

Συνεργάτες
Αναφέρονται οι συνεργάτες που έχουν συνεισφέρει δεδομένα, κείμενα ή γνώσεις σχετικά με την κάθε IBA. Πρώτα αναφέρονται ο (οι) συνεργάτης(ες) που συνέταξε(αν) τα Έντυπα Συλλογής Δεδομένων κατά την αξιολόγηση των IBA το 1996, και κατόπιν αυτός (οί) που συνεισέφερε(αν) κατά την αναθεώρηση των δεδομένων για την παρούσα έκδοση, εφόσον έγινε.

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Φωτογραφίες Χάρτης Ελλάδας
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr